Περιεχομενα


Τόμος 7, Τεύχος 3
Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2002


Ενημερωτικά άρθρα
179Η βηματοδότηση του στομάχου στη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας
K. Aτματζίδης , Α. Αηδονόπουλος , Σ. Παπαβραμίδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η γαστρική βηματοδότηση (ΓΒ) είναι καινούργια μέ80δος χειρουργικής αντιμετώπισης ασ8ενών με νοσογόνο παχυσαρκία (ΝΠ). Είναι απλή επέμβαση που ολο κληρώνεται λα παροσκοπικώς ώστε να απο φεύγονται ο ι μεγάλες ανο ικτές εγχειρήσεις που δη μιουργούν, ενίοτε , προβλή ματα αφού οι παχύσαρ κο ι ασ8ενείς αποτελούν ομάδα υΥηλού χειρουργικού κινδύνου. Η ΓΒ δοκιμάστηκε σε πειραματικά μοντέλα και τα επιτυχή αποτελέσματα μεταφέρ8ηκαν στην κλ ινική πράξη , επί ασ8ενών με Νπ. Τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής της ΓΒ στον άν8ρωπο έχουν , ήδη, ανακοινω8εί αξιολογημένα σε προοδευτική απώλε ια βάρους . Σ ' αυτό το ενημερωτικό άρ8ρο , περιγράφεται η μέ80δος και ο τρόπος εφαρμογής της
184Το διαβητικό πόδι
Α. Αηδονόπουλος , Ι. Μπισχινιώτης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Το διαβητικό πόδι (ΔΠ) είναι μια από τις συνη8έστερες αλλά και προβληματικές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη και συχνά αποτελεί το αίτιο κινητικών διαταραχών ή/και ανάγκη εκτέλεσης ακρωτηριασμών . Πρόκειται για κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στη διαβητική μικρο- και μακροαγγειοπά8εια ιιδυ σαγγειακής φύσεως' και στη συνυπάρχουσα διαβ ητική νευροπά8ε ια . Η νεότερη έρευνα έχει απομονώσει και ανοσολογικά αίτια που οδηγούν στο ΔΠ. Στο επίκαιρο αυτό άρ8ρο αναφέρονται οι τελευταίες απόΥεις γύρω από την παδοφυοιολογία του συνδρόμου . Παρο υσιάζοντα ι οι κύριες κλινικές μορφές του ΔΠ και οι συνυπάρχουσες παδολογοαυατομυω; βλάβες, όπως είναι η κυτταρίτιδα, ο σχηματισμός αποστημάτων, η νέκρωση με τη μορφή της ξηρής γάγγραινας, η παρουσία οστεομυελίτιδας, η νευροπα8ητική οστεοαρ8ροπά8εια του ποδιού και τ ης ποδοκνημικής άρ8ρωσης και ο σχηματισμός συριγγωδών πόρων. Αναλύονται τα απεικονιοτικά ευρήματα τόσο με τον απλό ακτινολογικό έλεγχο όσο και με την CT και τον MRI. Στη συνέχε ια, αυα φέρονται οι λειτουργικές αγγειακές παράμετροι που χαρακτηρίζουν το σύνδρομο και ο τρόπος επιλογής των ασ8ενών για την παραπέρα αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση. Τονίζεται ο ρόλος της πρόληΥης στην εμφάνι ση της επιπλοκής με την κατάλληλη περιποίηση των ποδιών , την προσοχή στην υπόδηση, τη φροντίδα των νυχιών, την εκπαίδευση των διαβητικών για τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν και τα υλ ικά που 8α πρέπει να χρησιμοποιούν , την εγρήγορση στην εμφάνιση των πρώιμων φαινομένων ΔΠ κα ι τη διόρ8ωση των γενικών υγιε ινοδιαιτητικών παραμέτρων και κυρίως των επιπέδων της σακχαραιμίας. Ακολου8εί η ανάλυση των μορφών και της αντιμετώπισης των βλαβών και των τρόπων αποφυγής κα ι ελέγχου των λοιμώξεων κα ι η περιγραφή της χειρουργικής αντιμετώπισης που είναι πολυπαραγοντική και αφορά σε όλες τις συμπαρομαρτούσες καταστάσε ις. Παρουσ ιάζοντα ι, τέλος, υπό μορφή σχολίου οι δικοί μα ς 22 ασ8ενείς με ΔΠ στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται παραμελημένοι πάσχοντες που υποβλή8ηκαν σε σωστικό, γ ια τη ζωή τους, ακρωτηριασμό πάνω ή/και κάτω από το γόνατο.
192Αναισθησία και μετεγχειρητική αναλγησία σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία
Α. Τρικούπη
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημ ένα ποσοστά νοσηρότητας και 8νη τότητας. Στους ασ8 εν είς με νοσογ όνο παχυσαρ κία παρα τηρείται αυξημ ένο ποσοστό χρον ίων πα8ήσ εων , πολλ ές από τις οπο ίες ε ίναι απειλητικές για τη ζωr1. ο αναισ8ησω λόγος που 8α αντιμ ετωπίσει ένα παχύσαρκο aa8evr1 πρέπ ει να είναι εξοικειωμένος με τις ειδικές δυ σκολίες που αναμένονται και ανάλογα να αποφασίσει το πλάνο αναισ8ησίας. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται αφενός από τα συστηματικά υοσηματα που συνυπάρχουν στους ασ8ενείς αυτούς , όπως τα αγγειακά , οι καρδωαναπνευστικές διαταραχές , οι ηπατοπά8ειες και ο σακχαρώδης διαβr1της και αφετέρου από την ίδια την παχυσαρκία που συνδέεται με δύσκολο αεραγωγό , κατάσταση η οποία απαιτ εί ιδιαίτερη αναισ8ησωλογΙΚr1 αντιμετώπιση . Ιδιαίτερη nPOOOXr1 πρέπει να δ08εί στα χορηγούμενα αναισ8ησωλογικά φάρμακα . Η xpr1arz της περωΧΙΚr1ς αναισ8ησίας αποτ ελ εί μια ελκυοτ ι κη επ ιλο γr1 για τους ασ8 εν είς αυτούς διότι αποφεύγονται οι δυσμ εν είς επ ιπτώσε ις της γενΙΚr1ς αναισ8ησίας . Τέλος , οι ασ8 ενείς που χειρουργούνται για νοσογόνο παχυσαρκία πρέπ ει να παρακολου8ούνται στενά με κατάλληλο monitoring, τόσο διεγχειΡητικά όσο και κατά την άμεση μετεγχειΡηΤΙΚr1 περίοδο

Ερευνητικές εργασίες
198Γαστρικός καρκίνος: Εμπειρία 15 ετών
Α. Φίσκα , Α-Α. Κ. Τέντες , Γ. Τριψιάνης , Θ. Δημητρίου , Σ. Μαρκακίδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Σκοπός της εργασίας ε ίναι η αναδρομική μελέτη 201 ασ8ενών (134 ανδρών και 67 γυναικών). μέσης ηλικίας 68±10.2 χρόνων. με γαστρικό καρκίνο. που αντιμετωπίσ8ηκαν από το 1987-2001. η περιγραφή των με8όδων 8εΡαπείας. τα άμεσα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και η ανάλυση της επιβίωσης και των υποτροπών της νόσου. Η συχνότερη εντόπ ιση των όγκων ήταν το άντρο και το σώμα του στομάχου (71 .6%). Το 57.5% των επεμβάσεων ήταν δυνητικά 8εραπευτικές. αλλά το 18.9% των όγκων δεν ήταν εξαιρέσιμοι. Η νοσοκομειακή 8νητότητα ήταν 17% και η νοσηρότητα 38.3%. Η μέση επιβίωση ήταν 48 μήνες και η συνολική 5-ετής 31 %. Από τη μονοπαραγοντική ανάλυση διαπιστώ8ηκε ότι . η επιβίωση εξαρτάται από το βά80ς διή8ησης του τοιχώματος από τον όγκο (Τ) . τη διή8ηση των λεμφαδένων (Ν) . την ύπαρξη μεμακρυσμένων μεταστάσεων (Μ), τον υπολειμματικό όγκο (R). τη φυσική δραστηριότητα του ασ8ενούς. το επίπεδο λεμφαδενικού κα8αρισμού και το στάδιο της νόσου (ρ<0.05) . Με την πολυπαραγοντική μεδοόο ανάλυσης βρέ8ηκε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν ανεξάρτητα την επιβίωση. είναι η φυσική κατάσταση του ασ8ενούς. το στάδιο της νόσου και ο υπολειμματικός όγκος (ρ<0.05) . Οι υποτροπές της νόσου ήταν 24 .9% και η ανάπτυξή τους εξαρτάται από το στάδιο της νόσου (ρ=0.0027).
205Συγκριτική μελέτη ενδοκοιλιακών παροχετεύσεων κλειστού και ανοικτού τύπου μετά από ανοικτή χολοκυστεκτομή
I. Δαδούκης , Ε. Χριστοφορίδης , Ι. Ευαγγέλου , X. Oδυσσέως , Θ.Tούρλης , I. Γκουλιμάρης , Λ. Aρκούδας
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η τοποά ετηοη παρωωτευα εωυ οτηυ περιτουαϊκή κοιλότητα μετά από ευδο κο ιλ ια κή επ έμβαση και ε ιδικότερ α μετά από αυοικτη χολοκυστ εκτομή, αποτ ελεί αυτικ ειμευο διαφωυιώυ και προβληματισμού μεταξύ τωυ χειΡουργώυ. Στηυ παρο ύσα προοπτική μελέτη γίυεται σύγκριση δύο τύπωυ παρωωτ ε ύαεωυ . του κλειστού τύπου Robinson και του αυοικτού πολυσωληυωτούτύπου. Ογδόυτα ασ8ευείς που υποβλή8ηκαυ σε ανοικτή χολοκυστεκτομήλόγω λι8ίασης της χοληδόχου κύστεως καταυεμή8ηκαυτυχαία σε δύο ομάδες τωυ σαράυτα ατόμωυ (Α και Β] συγκρίσιμες μεταξύ τους. Στηυ ομάδα Α τοπ08ετή8ηκε παροΧέτευση τύπου Robinson και στηυ ομάδα Β τοπ08ετή8ηκε παροΧέτευση πολυσωληυωτού τ ύπου. Μετεγχειρητικά σε όλους τους ασ8ευείς ε γιυε παρακολού8ηση και καταγραφή διαφόρωυ κλιυικωυ και παρακλιυικώυ παραμέτρωυ. Από τηυ αξιολόγηση τωυ ευρημάτωυ μας δευ προέκυΥε στατιστικά οημαυτικη διαφορά όσο υ αφορά τηυ παροχή τωυ παρωατεϋσεωυ, τις τοπικές και γευικές επ ιπλο κές, το χρόυο υοσηλείας και τη υοστΖρότητα τωυ ασ8ευώυ. Αυτϊδετα διαπιστώ8ηκε στατιστικά σημαυτική διαφορά (ρ=0,039, χ2], στις 8ετικές καλλιέργειες της κορυφής τωυ σωλήυωυ παροχέτευσης: 7,5% για τηυ ομάδα Α και 27,5% για τηυ ομάδα Β. Συμπερασματικά πιστε ύουμε ότι ο ιδαυικός τύπος παροχέτευσης της περιτουαϊκής κοιλότητας δευ έχε ι ακόμη επ ιυο ηδε ϊ, Φαίυεται όμως ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κρίυεται απαραίτητη η τοπ08έτηση παροχέτευσης, τόσο η κλειστο ύ τ ύπου Robinson όσο και η ανοικτού πολυσωληυωτού τύπου, αυταποκρίυουταισε πολλές από τις σημεριυές απαιτήσεις της σύγχρουης χειρουργικής
212Σύνδρομο άνω μεσεντερίου αρτηρίας
E. Xριστοφορίδης , I. Eυαγγέλου , I. Γκουλιμάρης , I.Δαδούκης , M. Eμμανουηλίδου , X. Oδυσσέως , Δ. Mπότσιος
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Το σύνδρομο της άνω μεσεντερίο υ αρτηρία ς (ΣΑΜΑ) χαρακτηρίζεται από περιοδική εμφάνιση άλγους με αίσθημα διάτασης στο επιγάστριο, ανορεξία , ναυτία , εμέτους, απώλεια βάρους και τελικά καχεξία και οφείλεται στη συμπίεση της 3ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου μεταξύ της άνω μεσεντερίου αρτηρίας και της σπονδυλικής στήλης. Τα αίτια του συνδρόμου είναι συγγενή και επίκτητα , ενώ συναντάται συχνότερα σε νεαρά άτομα με σημαντική απώλεια βάρους. Η διάγνωση του συνδρόμου τωεται ε ύ κολα με ακτινολογικό έλεγχο αφού πρώτα τεθεί η υΠΟΥία αυτού από την κλινική εικόνα. Η θεραπεία του συνδρόμου ε ίναι αρχικά συντηρητική με υποστήριξη της θρέΥης και σταδιακή σίτιση των ασθενών, ενώ επί αποτυχίας αυτής είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση. Σκοπός της εργασίας αυ τής είναι να παρουσιάσουμε την εμπε ιρ ία μας από την αντιμετώπιση 5 ασθενών με ΣΑΜΑ.
218Aξιολόγηση της λειτουργίας της κινητής μονάδας του A.N.Θ. Θεαγενείου στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό με το οικονομικοτεχνικό προφίλ
A. Mπουσουλέγκας , E. Συνδούκα , I. Bεσυρόπουλος , I. Xρυσογονίδης , P. Iωσηφίδου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Σκοπός της μελέτης αυτ ής είναι να αξιολογήσει τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας του νοσοκομε ίου μας στην πρόλ ηΥ η και έγκα ιρ η διάγυωση του καρκίνο υ του μαστο ύ σε συνδυασμό με το κόστος αυ τ ής . Κατά τη πενταετ ία 1996-2000 εξετάστ η καν 15.61 9 γυ ναίκες και 68 από αυτές (0.5%) βρέtJηκε ότι ε ίχαν καρκ ίνο του μαστο ύ. Ε ιδι κότερα αναλύουμε τ η διετ ία 1999-2000 κατά τη διάρ κε ια της οποίας εξετάστ η καν 4916 γυναίκες. Από αυτές 3 16 (6.4%) έλαβαν επ ιστολή για εξέταση στο νοσο κομείο και 11 (0.25%) βρέtJ η κε ότι ε ίχαν καρκίνο του μαστο ύ . Από την ανάλυση των εξόδων βρέtJηκε ότι το κόστος λε ιτουργίας της Κιν ητής Μονάδας είναι εξαιρετι κά χαμηλό.
222Γυναικομαστία ή υπερπλαστικός ανδρικός μαστός. Διερεύνηση και εφαρμοζόμενες τεχνικές για την επίτευξη καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος
Π. Πεπέ , X. Bασιλικός
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος της γυυαικομαστίαςσε στρατιώτες, οι συυέπειες του στηυ σωματική και Υυχική τους υγεία και η καλύτερη δυυατή αποκατάσταση με τηυ αποφυγή δυσμορφιώυ από τηυ εκτομή του μαζικού αδέυα. Προτείνεται ο όρος υπερπλαστικόςαυδρικός μαστός και η χρήση του όρου γυυαικομαστίαμόυο για εκσεσημασμέυεςπεριπτώσεις. Παρουσιάζεται η εγχειρητική τεχυική, ο στόχος της και αυαλύουται τα πλεουεκτήματάτης. Σε 6 ασθευείς έγιυε λιποαυαρρόφηση λόγω εξεσημασμέυης Υευδογυυαικομαστίας. Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα ήταυ καλά σε όλους τους αρρώστους. Η ιστολογική εξέταση σε 52 συυολικά αδέυες έδειξε τυπικές αλλοιώσεις γυυαικομαστίας. Σε καμιά περίπτωση δευ υπήρξε ατυπία του επιθηλίου ή αυάπτυξη κακοήθειας. Συμπερασματικά αυαφέρουμε ότι η αποκατάσταση πρέπει υα γίυεται με τηυ τεχυική που ευδείκυυται για του κάθε ασθευή και πιστεύουμε ότι η προσπάθεια πλήρους εκτομής του μαζικού αδέυα πρέπει υα εγκαταλειφθεί γιατί η δυσμορφία της εμβάθυυσης που συυήθως καταλείπει είυαι το ίδιο Υυχολογικά επιβαρυυτική για του ασθευή όσο σχεδόυ και η αρχική πάθηση. Η τεχυική της λιποαυαρρόφησηςέχει έυδειξη στηυ περίπτωση της λιπωμάτωσης του αυδρικού μαστού και αυτή της Υευδογυυαικομαστίαςμόυο.
226Kατάγματα του κάτω πέρατος του μηριαίου σε πολυτραυματίες. Aπώτερα αποτελέσματα μετά συμπιεστική οστεοσύνθεση
A. Aηδονόπουλος , I. Mπισχινιώτης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Τα κατάγματα του κάτω πέρατος του μηριαίου αποτελο ύν βαριές κακώσεις των οποίων η αντιμετώπιση εiυαι κυρίως χειρουργική. Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η αξιολόγηση των μακροπρόtJεσμων αποτελεσμάτων εσωτερικής συγκράτησης, με οστεοσυνtJετικά υλικά συμπιεστικής οστεοσύνtJεσης. Από τον Μάιο 1987 μέχρι τον Δεκέμβριο2000 , στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύtJηκαν 25 ασtJενείς με ισάριtJμα κατάγματα του κάτω πέρατος του μηριαίου. Επρόκειτο για 15 άνδρες και 1Ο γυναίκες ηλικίας από 15 έως 83 ετών (μέση ηλικία 45 έτrι) που, στη συντριπτική τους πλεΙΟΥηφία (23/25), ήταν tJύματα τροχαίων ατυχημάτων. Στους υπόλοιπους (2/25) αιτία του κατάγματος ήταν η πτώση από ύΥος. Πέντε από τα κατάγματα αυτής της σειράς ήταν ανοικτά. Επρόκειτο για βαριά πάσχοντες στους οποίους συνυπήρχαν κρανιοεγκεφαλικές και κρανιοπροσωπικές κακώσεις (9/25), tJωρακοκοιλιακές κακώσεις (7/25) και κατάγματα της λεκάνης (4/25), αλλά και μείζονα κατάγματα των κάτω και των άνω άκρων (14/25). Σε 3 από τους ασtJενείς αυτής της σειράς που το κάταγμα του κάτω πέρατος του μηριαίου συνυπήΡχε με κάκωση της ιγνυακής αρτηρίας, έγιυε επ ιτυχημέν η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τα κατάγματα των ααδενωυ αυτής της σειράς ταξιυομήtJηκαν σύμφωνα με την τελευτα ία προτεινόμενη δια ίρεση ως Α1 : 2, Α2: 4, Α3 : 7, Β3: 1, C2: 7 και C3: 4. Οι ασtJενείς αντιμετωπ ίστηκαν επειγόντως. Η εγχε ίρ ηση γιυόταυ με τυπική έξω προσπέλαση του κάτω πέρατος του μηριαίου και του γόνατος. ΕφαρμόσtJηκαν συστήματα πλευρικής πλάκας και ήλων, ολισtJαίνοντος ήλου, αλλά και πλακών μηριαίων κονδύλων επί μεγάλης συντριβής αυτών. Σε έναν aatJevιI έγιυε χρήση πολυμεtJυλμεtJακρυλικού τσιμέντου. Προς μετεγχειρητική παρακολούtJηση εμε ιυαυ 2 1 ασtJενείς, αφού οι υπόλοιποι 4 απεβίωσαν συνεπεία των κακώσεων που συνυπήρχαν. Τα αποτελέσματα βαtJμολογήtJηκαν από άριστα (11/21) και καλά (5/21), μέχρι μέτρια (3/21) και πτωχά (2/21). Υποστηρίζεται ότι η συμπιεστική οστεοσύνtJεση των καταγμάτων του κάτω πέρατος του μηριαίου εξα κολουtJεί να αποτελεί μέtJοδο εκλογής επ ί πολιπραυμααωυ,

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
232Kαρκίνωμα στομάχου του τύπου της «πλαστικής λινίτιδας»
A. Tσιγγινού , A-Γ. Σοφός , Aικ. Παπακωνσταντίνου , I. Mπακόλας , M. Mπριτσιάνου , X. Πάνου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Ο όρος πλαστ ι κή λινίτις αφορά μια σχετικά σπάνια μορφή καρκινώματος του στομάχου, το οποίο διη8εί ολόκληρο το όργανο και όλο το πάχος του τοιχώματος, ενώ έχει ιδιαίτερα κα κή πρόγνωση. Περιγράφεται μια τέτοια περίπτωση, η οποία παρά την αρχι κά κα8υστερημέν η διάγνωση εμφάνισε αρκετά μακρά μετεγχειρητική επιβίωση. Γυναίκα 69 ετών με έλκος γαστρικού άντρου αποικισμένο από Helicobacter pylori και Candida και αν8εκτικό στη φαρμακευτική αγωγή, αρνή8ηκε επανειλημμένα να χειρουργη8εί. Τελικώς, η βΙΟΥία έδειξε καρκίνωμα και η ασ8ενής χειρουργή8ηκε 8 μήνες μετά την πρώτη γαστροσκόπηση. Στην επέμβαση διαπιστώ8ηκε κα80λική διή8ηση του στομάχου από καρκίνωμα του τύπου τ ης πλαστικής λ ινίτιδας και η ασ8ενής υποβλή8ηκε σε εκτεταμένη ολική γαστρεκτομή με σπληυεκτομη και αποκατάσταση με αγκύλη Υ κατά Οπ. Λόγω σημαντικής λευκοπενίας η συμπληρωματική χημειο8εραπεία διακόπηκε και δεν επαναλήφ8ηκε. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν καλή και η ασ8ενής επί 2 έτη εκτελούσε κανον ικά τις αγροτικές της ασχολίες. Μετά τα 2 χρόνια προσήλ8ε με διή8ηση του πρόσ8ιου κοιλιακού τοιχώματος. Υποβλή8η κε σε τοπ ική εκτομη του όγκου, ο οποίος είχε τα ίδια ιστολογικά χαρακτηριστικά με τον πρωτοπα8ή. Στη συνέχεια ανέπτυξε καρκινωμάτωση περιτοναίου και
237Aποκατάταση πτερυγίου ωτός μετά από μετατραυματική μερική απώλεια με χόνδρινο πλευρικό μόσχευμα
X. Bασιλικός , Π. Πεπέ
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η αποκατάστασητων δομών του πτερυγίου του ωτός ήταν ανεκαδευ πρόκληση για τον πλαστικό χειρουργό και ταυτόχρονα ένα ισχυρό εργαλείο στη φαρέτρα των επιλογών αποκατάστασης.Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί μία περίπτωση ενός ασ8ενούς που υπέστη μετά από τροχαίο ατύχημα μερ ική απώλεια των 2/3 του άνω τμήματος του αριστερού πτερυγίου του ωτός και αποκαταστά8ηκεμε πλευρικό Χόνδρο, και να τονιστεί η αξία και η ανωτερότητα της χρήσης αυτόλογων ιστών έναντι τεχνητών. Η περίπτωση μας αφορούσε σε νεαρό ενήλικα ηλικίας 28 ετών, που έπασχε από μερική απώλεια των 2/3 του άνω τμήματος του αριστερού πτερυγίου του ωτός και αποκαταστά8ηκεμε ελεύ8ερο μόσχευμα πλευρικού Χόνδρου που λήφ8ηκε από την αντίστοιχη συνΧόνδρωση των πλευρών. Περ ιγράφον ται η KλΙVΙKή εικόνα, ο εγχειρητικός τρόπος αντιμετώπισης η μετεγχειρητική πορεία και το αποτέλεσμα μετά την οριστική αποκατάσταση. Η αποκατάσταση σε δύο στάδια χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η λήΥη, η διαμόρφωση και η μεταμόσχε υση του πλευρικού xόνδριvoυ σκελετού και στο δεύτερο η ανάσπαση του πτερυγίου. Συζητείται ο τρόπος αντιμετώπισης κα8ώς και τα πλεονε κτήματα της με8όδο υ .
241Η χρήση του μυοδερματικού κρημνού του τείνοντος την πλατεία περιτονία για κάλυψη τραυματικού ελλείμματος της μηροβουβωνικής χώρας
X. Bασιλικός , Π. Πεπέ
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός νεαρού ενήλικος ηλικίας 29 ετών που συνε8λίβη μεταξύ δένδρου και οχήματος. Ο ασ8ενής κατά την κάκωση υπέστη ρωγμώδες κάταγμα δεξιού ανωνύμου οστού και αρχικώς νοσηλεύτηκε σε Ορ80πεδική ΚλΙVΙKή. Εν συνεχεία και μετά ένα μήνα διακομίστηκε σε μας για την αντιμετώπιση μεγάλου μετατραυματικούελλείμματος της δεξιάς μηροβουβωνικής χώρας απότοκο διαπυη8έντος αιματώματος. Περιγράφεται η KλΙVΙKή εικόνα κα ι ο τρόπος αντιμετώπισης του ασ8ενούς με τη χρ ήση μυοδερματικο ύ κρημνού τον τείνοντα τ ην πλατεία περιτονία μυ, η μετε γχε ιρητική του πορεία και το αποτέλεσμα. Συζητείται ο τρόπος εκτέλεσης του κρημνού και ο ι ενδείξεις εφαρμογής του.
245Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός από καρκίνωμα των παραθυρεοειδικών αδένων - Παρουσίαση ασθενούς
Α. Αηδονόπουλος , Φ. Χαρσούλης , Χ. Φλωριδέλης , Γ. Κεραμίδας , Μ. Παπαδημητρίου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Περ ιγρ άφεται περίπτωση ανδρός, ηλικίας 49 ετών, που διακομίστηκεμε υπερασβεστιαιμίακαι βαριά κλινι κή ε ι κόνα πρωτοπα80 ύς υπερπαρα8υρεοειδισμού οφειλομένου σε καρκίνωμα του αρ ιστερού κάτω παρα8υρεοειδούςαδένα. Στην εγχείρηση, βρέ8ηκε όγκος μεγαλύτερης διαμέτρου 4 εκ που διη80ύσε τον αριστερό λοβό του 8υρεοειδούς αδένα και είχε προκαλέσει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Δ ιενεργή8 η κε en bZock εκτομή του όγκου μετά των συνοδών διογκωμένων λεμφαδένων και του συστοίχου 8υρεοειδικού λοβού και ο ασ8ενής είχε ομαλή μετεγχε ιρ ητι κ ή πορεία, με ασβέστιο ορού κατεβασμένο στα φυσιολογι κά επίπεδα. Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη περίπτωση που ανα κοινώνεται στ ην Ελλάδα και η πρώτη που αντι μετωπίστηκε έγκαιρα και με επιτιυαα