Τα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» αποτελούν το επίσημο περιοδικό της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της σύγχρονης χειρουργικής.

Δέχονται προς δημοσίευση εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, με τις ακόλουθες μορφές:

Ερευνητικές εργασίες, κλινικές ή πειραματικές.

Ανασκοπήσεις σχετικές με ενδιαφέροντα θέματα.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με την μορφή σύντομης περιγραφής του ιστορικού και του τρόπου χειρουργικής αποκατάστασης.

Σύντομη περιγραφή μιας νέας τεχνικής ή της τροποποίησης μιας παλαιότερης.

Εκπαιδευτικά videos λαπαροσκοπικών επεμβάσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος με σύντομο σχολιασμό. Το μέγεθος των videos αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200ΜΒ

Εικόνες στη Χειρουργική. Απεικόνιση μιας σπάνιας πάθησης με διδακτικό ενδιαφέρον ή ασυνήθης παρουσίαση μιας συχνής πάθησης. Η υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει 1-2 εικόνες, κείμενο 300 περίπου λέξεων και 1-2 βιβλιογραφικές αναφορές.

Γράμματα προς τον Εκδότη. Σχόλια για εργασίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο περιοδικό.

Υποβολή εργασιών. Όλες οι προς δημοσίευση εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού https://www.surgchronicles.gr

Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται σε κρίση από δύο κριτές . Ο χρόνος από την υποβολή των εργασιών έως την αποδοχή ή απόρριψη τους είναι περίπου ένας μήνας. Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.Προϋποθέσεις για την υποβολή εργασιών

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα τμήματα: (1) σελίδα τίτλου, (2) περίληψη, (3) κυρίως κείμενο, (4) βιβλιογραφικές αναφορές, (5) εικόνες και πίνακες.Σελίδα τίτλου

Σε αυτήν πρέπει να αναφέρονται:

 • Ο τίτλος της εργασίας

 • Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του κάθε συγγραφέα

 • Η κλινική(-ές) ή το εργαστήριο(-α) στα οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη

 • Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου και το fax του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία με το περιοδικό

 • Οι πηγές χρηματοδότησης για τη πραγματοποίηση της μελέτης, εφ όσον αυτές υπάρχουν.Περίληψη

Η περίληψη θα πρέπει να περιέχει περίπου 250 λέξεις και να είναι οργανωμένη σε παραγράφους. Θέματα των παραγράφων θα πρέπει να είναι:

 • Ο Σκοπός της μελέτης. Περιγραφή των δεδομένων που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της μελέτης, καθώς και περιγραφή της υπόθεσης την οποία ελέγχει η μελέτη.

 • Το Υλικό (Ασθενείς) και Μέθοδοι. Περιγραφή του σχεδιασμού της μελέτης.

 • Τα Αποτελέσματα. Περιγραφή των κυρίων αποτελεσμάτων της μελέτης.

 • Τα Συμπεράσματα. Αναφορά στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης.Οι περιλήψεις στις «Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις» θα πρέπει να είναι οργανωμένες ως εξής:

 • Εισαγωγή. Αιτιολόγηση της παρουσίασης της συγκεκριμένης περίπτωσης (αν είναι μοναδική ή ασυνήθης).

 • Παρουσίαση της περίπτωσης, ,με βραχεία περιγραφή.

 • Συμπέρασμα. Αναφέρεται το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρουσίαση της περίπτωσης.

Οι εργασίες που ανήκουν στις κατηγορίες «Γράμματα προς τον Εκδότη», «Περιγραφή τεχνικής» ή «Εικόνες στη Χειρουργική» δεν χρειάζονται δομημένη περίληψη.

Στο τέλος της περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται 4-6 λέξεις κλειδιά.

Κυρίως κείμενο

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι δομημένο ως εξής:

 • Εισαγωγή. Αναφέρεται ο σκοπός της μελέτης και γίνεται βραχεία ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

 • Υλικό (Ασθενείς) και Μέθοδοι. Περιγράφεται με λεπτομέρεια ο σχεδιασμός της μελέτης, όπως και οι απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούν στους ασθενείς ή τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν.

 • Αποτελέσματα. Περιγράφονται με ακρίβεια τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες και πίνακες εφ όσον κρίνεται αναγκαίο.

 • Συζήτηση. Σχολιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Tο κυρίως κείμενο των «Ενδιαφερουσών περιπτώσεων» θα πρέπει να είναι δομημένο ως εξής:

 • Εισαγωγή. Αναφέρεται η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης σε σχέση με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 • Περιγραφή περίπτωσης. Αναλυτική περιγραφή της περίπτωσης ή της χειρουργικής επέμβασης.

 • Συζήτηση. Σχολιασμός της σπανιότητας της περιγραφόμενης περίπτωσης.Εικόνες και Πίνακες

Κάθε είδος αρχείου εικόνας είναι αποδεκτό. Ενθαρρύνουμε την υποβολή έγχρωμων εικόνων ή φωτογραφιών. Οι εικόνες και οι υπότιτλοί τους θα πρέπει να τοποθετούνται στο τέλος του κειμένου.

Οι πίνακες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένοι στο κυρίως κείμενο, αμέσως μετά από τις εικόνες και τους υπότιτλους των εικόνων.Βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο κείμενο, χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς. Οι παραπομπές στις βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο θα πρέπει να γίνονται με διαδοχικούς αριθμούς μέσα σε τετραγωνισμένες παρενθέσεις (π.χ. [1]) και να αφορούν την εργασία και μόνον. Οι συντομογραφίες των τίτλων των περιοδικών θα πρέπει να ακολουθούν το σύστημα του Index Medicus. Αν οι συγγραφείς είναι μέχρι τέσσερεις θα πρέπει να αναφέρονται όλοι. Αν είναι περισσότεροι θα πρέπει να αναφέρονται μόνο οι τρεις πρώτοι και να ακολουθεί η προσθήκη «et al». Όλοι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιογραφικών αναφορών.

Παραδείγματα:
Άρθρο σε περιοδικό: Diener MK, Mehr KT, Wente MN, et al. Risk-benefit assessment of closed intra-abdominal drains after pancreatic surgery: a systematic review and meta-analysis assessing the current state of evidence. Langenbecks Arch Surg. 2011; 396(1): 41-52.

Βιβλίο: Fry DE. Multiple System Organ Failure. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc., 1992.


Κεφάλαιο σε βιβλίο: Zucker KA, Bailey RW. Diagnostic and therapeutic laparoscopy for the general surgeon. In: Polk HC Jr, Gardner B, Stone HH, eds. Basic Surgery. 4th ed. St. Louis: Quality Medical Publishing, 1993. p 95-121.