Περιεχομενα


Τόμος 7, Τεύχος 2
Απρίλιος - Ιούνιος 2002


Ενημερωτικά άρθρα
104Παθήσεις τραχηλικών λεμφαδένων - Χειρουργική προσέγγιση
Α. Αηδονόπουλος
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Οι παtJήσεις των τραχηλικών λεμφαδένων έχουν χειρουργικό ενδιαφέρον τόσο από διαγνωστικής πλευράς (μεταστατική τραχηλική αδενίτιδα, λέμφωμα κλπ), όσο και από πλευράς ριζικής tJεραπείας (κοινές φλεγμονές, αποστήματα ή ειδικές φλεγμονές, φυματιώδης αδενίτιδα κλπ). Εξάλλου , η παρουσία ανατομικών στοιχείων (μεγάλα αγγεία και νεύρα, ενδοκρινείς και άλλοι αδένες κλπ) σ' όλη την έκταση του τραχήλου κεντρίζει το ενδιαφέρον του Χειρουργού να εξοικειωtJεί στην αναγνώρισή τους, ώστε να είναι σε tJέση να τα προφυλάξει. Σ ' αυτό το ενημερωτικό άρtJρο, γίνεται προσπάtJεια να καταγραφούν όλες οι παtJήσεις των τραχηλικών λεμφαδένων και τονίζεται ιδιαίτερα η συμβολή της Χειρουργικής κατά την αντιμετώπισή τους.
109Ιατρογενής νοσηρότητα στη χειρουργική του θυρεοειδούς
Ι. Ντοκμετζίογλου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Οι επιπλοκές της 8υρεοειδεκτομής κα80ρίζουν τη νοσηρότητα της. που σήμερα είναι πολύ χαμηλή λόγω της σπάν ιας εμφάνισης των επιπλοκών αυτών. Από τις άμεσες επιπλοκές ο ι σοβαρότερες είναι η βλάβη του κάτω λαρυγγικού . ο υποπαρα8υρeoειδισμός και η μετε γχε ιρ ητι κή αιμορραγία . Λιγότερο σοβαρ ές και σπανιότερες είναι το οίδημα των δερματικών κρημνών. η ορώδης συλλογή. η διαπύηση του εγχε ιρ ητι κο ύ τραύματος . κα8ώς επίσης και η βλάβη του έξω κλάδου του άνω λαρυγγικού. Οι απώτερες επιπλοκές εμφανίζονται κα8υστεΡημ ένα και είναι ο υπ08υρεοειδισμός που δείχνει την αποτελεσματικότητα της εγχείρησης στους ασ8ενείς με τοξική βρογχοκήλη και η υποτροπή του υπερ8υρεοε ιδισμού κα8ώς και της οζώδους ευ8υ ρeo ειδικής βρογχοκήλης .
114Oστικές μεταστάσεις. Kλινική εικόνα - Διάγνωση - Aντιμετώπιση
I. Mπισχινιώτης , Α. Αηδονόπουλος
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Οι οστικές μεταστάσεις επισυμβαίνουν συχνά από πρωτοπα8είς κακοή8εις όγκους (καρκινώματα) του μαστού, του προστάτη, των νεφρών, του 8υρεοειδούς, της ουροδόχου κύστης κλπ. Στο ενημερωτικό αυτό άρ8ρο παρουσιάζεται η κλινική εικόνα με την οποία εμφανίζονται οι οστικές μεταστάσεις και επισημαίνεται η μεγάλη αξία του ακτινολογικού ελέγχου (απλή ακτινογραφία και CT) και του μαγνητικού συντονισμού (MRI) στη διάγνωση των αλλοιώσεων του σκελετού. Στη συνέχεια, εκτϊάευται οι δυνατότητες 8εραπευτικής αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν την εκτομη μονήρους μετάστασης και την οστεοσύν8εση επί πα80λογικών καταγμάτων, με ή χωρίς αφαίρεση του μεταστατικού όγκου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασ8ενών που είναι βαρέως πάσχοντες και έχουν, ούτως ή άλλως, περιορισμένη επιβίωση . Επισημαίνεται , εξάλλου, η ευεργετική δράση της τοπικής ακτιυοδεραπείω; στην ολοκλήρωση της πώρωσης των καταγμάτων. Στο τέλος, δίκην σχολίου, παρατιδεται η μικρή μας εμπειρία που αποκτηδηκ ε από την αντιμ ετώπιση 20 ασ8ενών με οστική μετάσταση από κακοή8η υεοπλαοματικη νόσο, οι περισσότεροι από τους οποίους (16/20) έφεραν πα80λογικό κάταγμα.

Ενημερωτικά
122H χορήγηση πλάσματος δεν επηρεάζει την επούλωση των αναστομώσεων παχέος εντέρου πειραματοζώων
Δ. Παραμυθιώτης , A. Mιχαλόπουλος , B. Παπαδόπουλος , N. Xαρλαύτης , X. Eυθυμιάδης , Σ. Aποστολίδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Μεγάλος αρι8μός κλινικών και πειραματικών μελετών έδειξε ότι τι περιεγχειρτιτική χορήγτιστι αίματος καταστέλλει το αυοσοποιητικο ουοτημα και μπορεί να επ ιφέρε ι αύξτιστι των μετεγχειρτιτικών σηπτικών επ ιπλο κών και υποτροπή καρκινωμάτων . Έχοντας αυτά ως δεδομένα, μελετήσαμε ττιν επίδραστι ττις χορήγτιστις πλάσματος οτηυ επο υλωοη των αναστομώσεων του παχέος εντέρο υ . Χρτισιμοποιή8τικαν 40 επ ίμυες ττις φυλής WΊStar οι οποίοι χωρίσττικαν σε δύο υποομάδες των 20 πειραματόζωων. Στηυ πρώττι ομάδα χορτιγή8τικαν διεγχειρτιτικά 3 κ. ε. φυσιολογικού ορού ενώ στη δεύ τερτι ομάδα 3 κ. ε. ετερολό γο υ πλάσματος. Η επο υλωτι κή διαδικασία και τι ισχύς ττις αναστομώσεως εκτιμή8 τι κε κυρίως με τον προσδιορισμό μιας μηχανικής παραμέτρου, ττις πιέσεως διασπάσεως ττις αναστομώσεως, τηυ τρίττι και έβδομτι μετεγχειρτιτική τιμέρα. Επιπλέον, καταγράφτικαν τυΧόν στιπτικές επ ιπλο κές τόσο οτηυ περιοτοναϊκή κοιλότητα όσο και στο κοιλιακό τοίχωμα. Η στατιστική ανάλυστι των αποτελεσμάτων έ γινε με ττι χρήστι ττις δοκιμασίας ΜαππWhitney και Fίsher 's exact test. Συμπεραίνεται πως τι μετάγγιστι ετερολόγου πλάσματος έχε ι αρντιτική επ ίδραστι, όχι όμως στατιστικώς οημαυτικη, σττιν επούλωση των αναστομώσεων του παχέος εντέρο υ .

Ερευνητικές εργασίες
127Aπώτερα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς
Θ. Παπαζιώγας , B. Παπαζιώγας , E. Kαλαϊτζής , K. Aτματζίδης , M. Aρβανίτη , M. Tαχτσή , Θ. Παυλίδης , Π. Σιωνίδου-Tόσκα
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Στην εργασία παρουσιάζεται η εμπε ιρ ία της Κλινικής από τη χε ιρο υργ ι κή αντιμετώπιση 40 ασ8ενών με καλά διαφοροπο ι ημένο καρκίνο του 8υρεοειδούς στη διάρκεια ε ίκοσι χρόνων (1980-2000). Οι ασ8ενε ίς ήταν 7 άνδρες και 33 γυναίκες {σχέση 1:4. 7}, με μέση ηλικία 45 χρόνια , που έπασχαν οι 34 {85%} από 8ηλώ δες και οι 6 (15%) από 8υλακιώδες καρκίνωμα του 8υρεοειδούς. Από τους ασ8ενείς με 8ηλώδες καρκίνωμα . 4 υποβλή8ηκαν σε ολική 8υρεοειδεκτομή. 1Ο σε αμφOτερόπλΕVρη υφολική και 20 σε λοβεκτομή (ολική ή υφολική). συνδυασμένη στους 11 με ετερόπλΕVρη υφολική λοβεκτομή. Από τους 34 ασ8ενείς οι 11 (11/ 34. 32.3%) επαν αχε ιρουργή8 ηκαν . Όλοι οι ασ8ενε ίς υποβλή8ηκαν σε ολική 8υρεοειδεκτομή. που συμπληρώ8ηκε σε ένα ασ8ενή με λεμφαδεν ι κό κα8αρισμό του τραχήλου . Από τους ασ8ενείς αυτο ύς. 6 υποβλή8ηκαν μετεγχειρητικά σε συμπληρωματική 8 εραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. ενώ 3 δεν συνεργάσ8ηκαν. Η επ ιβ ίωση ήταν 1-19 έτη. ενώ συνέβησαν 2 8άνατο ι (1 λόγω τ ης νόσου και 1 από άλλη αιτία) . Από τους 6 ασ8ενείς με 8υλακιώδες καρκίνωμα . 3 υποβλή8ηκαν σε αμφοτερόπλευρη υφολ ική 8υρεοειδεκτομή. 2 σε σύστοιχη ολική λοβεκτομή και ένας σε ολ ική 8 υρεοειδεκτομή και λεμφαδενικό κα8αρισμό του τραχήλου . σε δύο χρόνο υ ς. Από τους ασ8ενείς . 2 υποβλή8ηκαν μετεγχειρητικά σε συμπληρωματική 8 εραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Η επ ιβ ίωση ήταν 2-5 έτη. ενώ συνέβησαν 2 8άνατοι λόγω της νόσου . Υποτροπή δε διαπ ιστώ8 η κε σε κανένα από τους 36 ασ8 ενείς που ελέ γχ8 ηκαν. Υποστηρ ίζεται ότι η ολική 8υρεοειδεκτομή πρέπει να αποτελεί μέ80δο ε κλο γής για τη χε ιρο υρ γι κή 8εραπεία τόσο του 8ηλώδους. όσο και του 8υλακιώδους καρκίνου του 8υρεοειδούς. Σε παρουσία διη8ημένων τραχηλικών λεμφαδένων η τροποποιημένη ριζική κά8αρση του τραχήλο υ 8εωρείται απαραίτητη. ενώ ο προληπτικός λεμφαδενικός κα8αρισμός δεν έχε ι ένδε ιξη. Σε κά8ε περίπτωση ο τακτικός επανέλε γχος των ασ8ενών με προσδιορισμό των τιμών της 8υρεοσφαιρίνης και. σε ενδε ίξε ις. το ολοσωματικό σπιν8ηρογράφημα με ραδιενεργό ιώδιο. δεν πρέπει να παραλείπονται.
132H χρήση του διπλού συνθετικού μη απορροφήσιμου πλέγματος στην αποκατάσταση των κηλών της βουβωνικής χώρας
I. Δαδούκης , K. Tσαλής , E. Xριστοφορίδης , O. Bέργος , X. Nικολαΐδης , Δ. Mπέτσης , Σ. Kαλφάδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Στα πλαίσια της τακτικής αποκατάστασης των κηλών της βουβωνικής Χώρας χωρίς τάση χρηοιμοποιηδηκε το διπλό συν8ετικό μη απορροφήσιμο πλέγμα σε 54 ασ8ενείς από τους οποίους τρεις είχαν αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη. Σε τριάντα έξι ασ8ενείς η εγχείρηση έγινε υπό τοπική αναισ8ησία. σε δεκαεπτά υπό γενική και σε έναν υπό ραχιαία αναισ8ησία. Ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν ελάχιστος. δεν υπήρξαν επιπλοκές και μετά από παρακολού8ηση 13.1 μηνών δεν παρατηρή8ηκε υποτροπή. Φαίνεται ότι η αποκατάσταση των κηλών της βουβωνικής χώρας με τη χρήση του διπλού συν8ετικού πλέγματος είναι τεχνικά ευχερής και ασφαλής μέ80δος.
136H αντιμετώπιση της αιμορραγικής έκκρισης από τη θηλή του μαστού
I. Mαντζώρος , I. Kανέλλος , O. Bέργος , X. Δημητριάδης , Δ. Mπέτσης , Σ. Aγγελόπουλος , Σ. Προπαβέσης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η αιμορραγική έ κκρ ισ η από τη 8ηλή του μασroύ σε πoσoσrό μεγαλ ύτερο από 90% οφείλεται σε καλοή8η αίτια και σε πoσoσrό μικρότερο από 10% σε καρκίνωμα . Κατά το χρουικό διάσrημα 1995-2001 αυτιμετωπίσαμε 16 ασ8ευείς με αιμορραγική έκκρ ιση από τη 8ηλή του μασroύ. Η μέση ηλικία τους ήταυ 47 έτ η (35-69). Σε όλες τις ασ8ευείς η έκκρ ιση ήταυ αυτόματη, εΤεΡόπλευρ η από μουήΡη πόρο. Καμία ασ8ευής όευ ε ίχε κλιυικά Υηλαφητό ογκίδιο. Η κυτταρολογική εξέταση ήταυ 8ετική σε μία ασ8ευή και σrις υπόλοιπες αρυητική. Ο μασrOγραφΙKός έλεγχος ήταυ αρυητικός σε 14 ασ8ευείς, σε μία όιαπ ιστωδ η καυ ύποπτες μι κροαποτιταυώσεις και σε μία ομαλό ογκίδιο κάτω από τη 8ηλή. Στου υΠεΡηχοτομογραφικό έλεγχο διαπ ιστώ8ηκε ύπαρξη μάζας σε 4 ασ8 ευείς. Η γαλακτογραφία σε δύο περιπτώσεις έδε ιξε έλλε ιμμα πληρώσεως του πόρου . Οι ασ8 ευείς αυτιμετωπ ϊστηκαυ όλες εγχε ιρητικά με αφαίρεση του υπε ύ8υυο υ πόρου μαζί με σύσroιxo σφηυοειδές τμήμα του μαζικο ύ αδέυα. Ιστολογικά βρέ8ηκαυ 8 περιπτώσεις ευδοα υλ ι κο ύ 8ηλώματος, 3 8ηλωμάτωσης, 2 πορεκτασ ία ς, 2 ϋι s itu υeoπλάσματος τωυ πόρωυ και μια περίπτωση διη8ητικού υeoπλάσματος μεγέ80υς 0.5 ε κ. που ε ίχε αφαιΡε8εί σε υ γι ή όρια.. Καμία ασ8ευής 1 μέΧρι 6 χρόυια μετά τηυ ε γχε ίρ ηση δευ εμφάυ ισε υποτροπή της έκκρ ισης από τη 8ηλή. Συμπεραίνεται ότι ασ8ευείς με αιμορραγική έ κκρ ιση της 8ηλής 8α πρέπει να αυτιμετωπίζουται εγχε ιρητικά, αυεξάρτητα από τα κυτταρολογικά, μαστογραφικά ή υπερηχοτομογραφικά ευρήματα. Η γαλακτογραφία δευ ε ίνα ι απαραίτητη. Με του τρόπο αυτό αφευός αυτιμετωπ ίζεται ριζικά το ευοχλητι κό σύμπτωμα της έκκρ ισης , αφετέρου τί8εται με ασφάλεια η ακριβής διάγυωση
141Yποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου σε πολυτραυματίες.Eπείγουσα αντιμετώπιση με συμπιεστική οστεοσύνθεση
N. Tζιρής , A. Aηδονόπουλος , I. Mπισχινιώτης , Δ. Kαράταγλης
Πλήρες Κείμενο

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
146Eνδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας
B. Δαλαΐνας , H. Δαλαΐνας , I. Λαζαρίδης , N. Σαρατζής
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Περιγράφεται η περίπ τωση ασ8ενούς ηλικίας 74 ετών που προσήλ8ε με ανε ύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας το οποίο αντιμετωπίσ8ηκε με ενδοαυλική τοπ08έτηση ναρ8ήκων επενδυμένων με μόσχευμα. Με τοπική αναισ8ησία παρακεντή8ηκε το εγγύς τμήμα της μηριαίας αρτηρίας και προω8ή8ηκαν περιφερικά εντός του ανευρύσματος τρεις επενδυμένοι με μόσχευμα αυτοεκτεινόμενοι νάρ8ηκες (Watlgrajt) μήκους 7cm ο κα8ένας ώστε να καλυφ8εί όλο το μήκος του ανευρύσματος. Ένα χρόνο μετά τα μοσχεύματα ε ίναι βατά με yηλαφηrές περιφερικές σφύξεις και χωρίς στοιχεία περιφερικών εμβολών . Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας φαίνεται εφικτή και αποτελεσματική τεχν ι κή, είναι ελάχιστα τραυματική μέ80δος με το πλεονέκτημα της άμεσης κινητοποίησης του ασ8ενούς.
149Mεγαλακρία και καρκίνος του θυρεοειδούς: Aιτιολογική σχέση ή τυχαία συνύπαρξη;
I. Γιώβος , O. Γαμβρός , T. Tσιλχοροζίδου , Γ. Γκουτζαμάνης , Γ. Πολυζούλης , Π. Φωτιάδου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η εμφάνιση βρογχοκήλης σε μεγαλακρικούς ασθενε ίς αγγίζει το 92% και έχε ι σΧέση με τα επίπεδα της GH, του IGF-Ι και του IGFBP-3. Η συχνότητα συνύπαρξης καρκίνου στους ασθ εν είς αυτούς ε ίναι υΥηλότερη από το γενικό πληθυσμό (0,76-3,4%) και αφορά κυρ ίως στο παχύ έντερ ο, τον μαστό ή τον προστάτη. Η αν εύρ εση θηλώδους καρκινώματος σε μεγαλακρική ασθ ενή , μας οδήγησ ε σε διερεύνηση της δι εθνούς βιβλιογραφίας γιά π ιθαν ή συχνό τερη εμφάν ιση της νόσου στους ασθ ενε ίς α υτούς. Αφορά γυνα ίκα 32 ετών, που προσήλθε με διόγκωση θυρεοειδούς και αμηνόρροια, στην οποία τέθηκε ταυτόχρονα η διάγνωση μεγαλακρίας από αδένωμα της υπόφυσης με αυξημένες τιμές GH:I38,2 ng/ ml, IGF-I: 900 ng/ ml, IGFBP-3: 7,3 μg/ mt, προλακτ ίνης:Ι233mIU/ ι, χαμηλή TSH:0,03 mIU/ mt και κυτταρολογική διάγνωση θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδο ύς, μετά από FNA. Η ασθενής αρχικά υποβλήθηκε σε διασφηνοειδική εκτομή του αδενώματος και μετά ένα μήνα σε ολική θυρεοειδεκτομή. Μετεγχειρητικά τέθηκε σε θεραπε ία καταστολής με θυροξίνη καθώς και ανάλογο σωματοστατίνης. Αξιοσημείωτο είνα ι ότι αποκασταόηκε πλήρως ο καταμήνιος κύκλος μετά έν α μήνα . Αν και η αιτιολογική σΧέση μεταξύ καρκίνου του θυρεοειδούς και μεγαλακρ ίας δεν έχει επιβεβαιωθε ί, φαίνεται πιθανό ότι η GH και ο IGF-Ι διαδραματίζουν επιτρεπτικό ή και ε υοδωτι κό ρόλο στην ανάπτυξη νεοπλασίας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα υπάρχουν υπόνοιες ότι μία τέτοια σΧέση είναι θεωρητικά πιθανή, η σπανιότητα όμως των δύο αυτών νοσημάτων δυσχεραίνει την διερεύνηση. Συμπερασματικά φαίνεται σκόπιμο, μετά την αντιμετώπιση της μεγαλακρίας, να εξετάζετα ι με μεγαλ ύτερη προσοχή η κατά κανόνα συνυπάρχουσα βρογχοκήλη με επανειλημμένες FNA των υπαρΧόντων όζων , ώστε να προλαμβάνεται η ανάπτυξη θυρεοειδικής νεοπλασίας στους ασθ ενείς αυτο ύς.
154Kαταμήνιος πνευμοθώρακας
A. Πολυχρονίδης , B. Διδίλης , K. Tσακιρίδης , Φ. Kωνσταντίνου , Γ. Mπουγιούκας , Γ. Πατλάκας , Γρ. Mπιτζίκας , Δ. Mικρούλης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Περιγράφεται περίπτωση καταμήνιου πνευμ08ώρακα. Πρόκειται για γυναίκα 35 ετών, η οποία παρουσίασε τρία επεισόδια πνευμ08ώρακαστο αριστερό ημι8ωράκιο, σε χρονική συσχέτιση με την έμμηνο ρύση. Η αντιμετώπιση των δύο πρώτων επεισοδίων έγινε με κλειστή παροχέτευση του ημι8ωρακίου και καταστολή των ω08ηκών με προγεστερόνη. ενώ το τρίτο αυτιμετωπισδηκεμε χειρουργική πλευροδωία. Σε διάστημα μετεγχειρητικήςπαρακολού8ησης14 μηνών η ασ8ενής δεν εμφάνισε νέα υποτροπή. Η αναφορά γίνεται λόγω της σπανιότητας (5-10%) της εντόπισης του καταμήνιου πνευμ08ώρακα στο αριστερό ημι8ωράΚΙΟ. Με την ευκαιρία αυτή γίνεται ανασκόπηση και της διε8νούς βιβλιογραφίας.
157Θρόμβωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας - επαναγγείωση και παράκαμψη
B. Δαλαΐνας , H. Δαλαΐνας , I. Bελισσάρης , I. Λαζαρίδης , N. Σαρατζής , X. Σέμογλου , Δ. Kαϊτζής
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η οξεία 8ρόμβωση της άνω μεσεν τερ ίο υ αρτηρίας έχει συνή8ως ήπια και προοδευτική εγκατάσταση ενώ η διάγνωση κατά κανόνα κα8υστεΡεί μέΧρι την εμφάνιση σηπτικών επιπλοκών με υΥηλό ποσοστό 8νητότητας από την νέκρωση του εντέρου . Η πλειονότητα των ασ8ενών έχει ιστορικό απώλειας βάρους, διαταραχές των κενώσεων και σημειολογία από συνυπάρχουσα α8ηρωμάτωση σε άλλες 8έσεις όπως στη8άγχη και διαλείπουσα χωλότητα. Περιγράφεται η περίπτωση ασ8ενούς με 8ρόμβωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας που προσήλ8ε με κο ιλιακό πόνο μετά από βαρύ γεύμα και εικόνα ειλεού . Από το ιστορικό του πριν από 3 έτη είχε υποβλη8εί σε αορτοστεφανιαία παράκαμΥη λόγω στεφανιαίας νόσου και αορτομηριαία διΧαλωτή παράκαμΥη λόγω συνδρόμου Lerίche. Ο έλεγχος με αγγειογραφία έδειξε 8ρόμβωση της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Ο ασ8ενής υποβλή8ηκε σε επείγουσα επέμβαση με μέση λαπαροτομία και εγιυε επαυαγγείωση της μεσεντερίου αρτηρίας με χρήση σωληνωτού μοσχεύματος από PTFE το οποίο αυαστομωδηκε με το αριστερό σκέλος της υπάρχουσας αορτο-δι-μηριαίας πρό8εσης . Χρειάστηκε αφαίρεση 50cm τμήματος λεπτού εντέρου. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και ο αγγειογραφικός έλεγχος μετά 3 έτη έδειξε καλή βατότητα της παράκαμΥης.