Περιεχομενα


Τόμος 16, Τεύχος 4
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011


Ανασκοπήσεις
188Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων
Ι. Κεσίσογλου , Γ. Κανάκης , K. Σαπαλίδης , Α. Σαμούκα
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Τα νοσοκομεία παράγουν απόβλητα, τα οποία με την πάροδο των ετών αυξάνουν σε ποσότητα και τύπους. Τα νοσοκομειακά απόβλητα εκτός από τον κίνδυνο για τους ασθενείς και το προσωπικό που τα διαχειρίζεται, αποτελούν και κίνδυνο για την δη-μόσια υγεία και το περιβάλλον. Η δημιουργία αποβλήτων και η συλλογή τους, η συσκευασία, η μεταφορά και η απόρριψή τους ? η διαδικασία της διαχείρισης των αποβλήτων ? είναι σημαντικές και για την δημόσια υγεία αλλά και για αισθητικούς και πε-ριβαλλοντικούς λόγους. Η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείρισή τους δεν είναι μόνο μια νόμιμη υποχρέωση αλλά και μια κοινωνική ευθύνη. Η έλλειψη ενδιαφέροντος, κινήτρων, συναίσθησης και ο παράγοντας του κόστους είναι μερικά από τα προ-βλήματα που εμπλέκονται στην σωστή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για εκπαί-δευση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την ακατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων. Μια αποτελεσματική επικοι-νωνιακή στρατηγική είναι επιτακτική, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο συναίσθησης ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες του προσωπικού στα ιδρύματα παροχής υπηρεσιών υγείας σχετικά με τη διαχείριση των βιοϊατρικών αποβλήτων. Η σωστή περισυλλογή και διαχωρισμός είναι σημαντικά στοιχεία της διαχείρισης των αποβλήτων. Συγχρόνως, εξίσου σημα-ντική είναι και η ποσότητα που δημιουργείται. Μια μικρότερη ποσότητα βιοϊατρικών αποβλήτων σημαίνει μικρότερη επιβά-ρυνση καθώς και ένα οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα απόρριψης. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι στην παροχή φροντίδας υγείας πρέπει να προσπαθούν πάντα να μειώσουν την δημιουργία αποβλήτων στην καθημερινή εργασία τους στα ιατρεία ή το νοσοκομείο. Λέξεις κλειδιά : νοσοκομειακά απόβλητα, διαχείριση αποβλήτων
195Η πολυπρόσωπη δράση της γλουταμίνης στον βαρέως πάσχοντα ασθενή
Κ Κοτζαμπάση , Γ. Σταύρου
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η γλουταμίνη είναι το πλέον συχνό ελεύθερο αμινοξύ στον ανθρώπινο οργανισμό. Εκτός από το ρόλο της ως κύριο πάροχο ε-νέργειας προς τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, όπως τα εντεροκύτταρα, τα λεμφοκύτταρα και οι ινοβλάστες, αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο ποικίλων μεταβολικών λειτουργιών: παρεμβαίνει στην γλυκονεογένεση, στη μεταφορά αζώτου, στη σύνθεση πρωτεϊνών και νουκλεοτιδίων, στην οξεοβασική ισορροπία, στην ομοιόσταση του κυττάρου και στον μεταβολισμό του. Ακόμη, προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό αναστέλλοντας τη φλεγμονώδη απόκριση και την κυτταρική απόπτωση, έχει θετική δράση στο μεταβολισμό της γλυκόζης σε καταστάσεις αντίστασης στην ινσουλίνη, προάγει την έκφραση των πρωτε-ϊνών οξείας φάσεως και βελτιώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση. Κατά τη διάρκεια καταβολικού στρες η κατανάλωσή της από τον οργανισμό είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρόσληψη-σύνθεσή της και έτσι τα επίπεδά της στο πλάσμα και οι αποθήκες της στους σκελετικούς μυς αδειάζουν ταχύτατα, με αποτέλεσμα μυική τήξη, αδυναμία, απώλεια βάρους και λοιμώξεις. Η έλλειψη γλουταμίνης σχετίζεται με κακή έκβαση του ασθενούς, με τα επίπεδά της στο πλάσμα να θεωρούνται ένας ανεξάρτητος παρά-γοντας κακής πρόγνωσης. Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που χρησιμοποίησαν τη γλουταμίνη όχι μόνον ως θρεπτικό συστα-τικό άλλα και ως φάρμακο έδειξαν ότι η χρήση της είναι ασφαλής και η χορήγησή της έχει ευεργετικά αποτελέσματα, τα οποία είναι δοσοεξαρτώμενα και με την παρεντερική χορήγηση να υπερτερεί. Λέξεις κλειδιά: Γλουταμίνη, Βαρέως πάσχων ασθενής

Ερευνητικές εργασίες
208Endolaparoscopic 'Rendez vous' procedure. Our experience in the treatment of cholecysto-choledocholithiasis
L. Felicioni , M. Annecchiarico , F. Coratti , M. Di Marino , A. Coratti , P.C. Giulianotti
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
BACKGROUND: A number of different methods for the management of common bile duct stones have been proposed and are currently in clinical use have been proposed and are currently in clinical use including endoscopic sphinterotomy before LC, lap-aroscopic bile duct exploration and perioperative or postoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatographe. METHODS: We reported ours cases of intraoperative ERCP. All patients admitted with symptomatic cholelithiasis were studied with ultrasound (US) and liver function tests. TC scan or Magnetic Resonance Cholangio pancreatography (MRCPA) have been used to detect or confirm CBDS preoperatively RESULTS: Between January 2003 and March 2010, 110 patients underwent laparoscopic cholecystectomy with planned peroper-ative ERCP. It was successful in 102 of 110 cases with single-staged surgery and in all cases treated in two steps or converted. 3 patients planned for the single-staged procedure required conversion to open surgery during cholecystectomy for iatrogenic le-sion of CBD or iperinsuflation. The mean operating time was 163.7min (range, 60-360;SD +-54.15) decreased from the mean time of 221.2min during the 1st year of the study, to the mean time of 168.5min during the 6th year.The mean bleeding rate was (ml) 40.8+-10.2. The mean postoperative Hospital stay was 5.2days (range2-24;SD +-2.7) CONCLUSIONS: Intraop ERCP group using the rendez vous technique concludes supporting that the use of new treatment op-tions to the management of choledocholithiasis depends more on the technical skills and experience of the endoscopic or surgi-cal teams than on clearly established and accepted consensus.
212Η σημασία της αναλογίας των διηθημένων προς τους εξαιρούμενους λεμφαδένες στον γαστρικό καρκίνο
Α.Α. Τέντες , Ν. Πάλλας , Π. Σάρλης , Γ. Ζορμπάς , Α. Πάγκαλος , Σ. Ποπίδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας της αναλογίας του αριθμού των διηθημένων προς τον συνολικό αριθμό των εξαιρούμενων λεμφαδένων στον γαστρικό καρκίνο. Ασθενείς-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των ασθενών με καρκίνο του στομάχου, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά, με δυνητικά θεραπευτικό τρόπο, από το 1994 έως το 2010. Η αναλογία του αριθμού των διηθημένων προς τον συνολικό αριθμό των εξαιρεθέντων λεμφαδένων συσχετίσθηκε με την επιβίωση και τις υποτροπές της νόσου. Αποτελέσματα: Από την μονοπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η αναλογία των λεμφαδένων είχε σχέση με την επιβίωση και τις υποτροπές της νόσου (p<0.001). Η αναλογία των λεμφαδένων είχε σχέση με την επιβίωση τόσο στους ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξαίρεση περισσοτέρων των 15 λεμφαδένων, όσο και σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξαίρεση λιγότε-ρων από 15 λεμφαδένων (p<0.05). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι η αναλογία των διηθημένων προς τους εξαιρούμενους λεμφαδένες είναι ένας από τους ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες επιβίωσης (p<0.001). Συμπεράσματα: Η αναλογία του αριθμού των διηθημένων προς τον συνολικό αριθμό εξαιρουμένων λεμφαδένων είναι σημα-ντικός παράγοντας επιβίωσης στον γαστρικό καρκίνο, ανεξάρτητα από την έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού. Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος στομάχου, Πρόγνωση, Αναλογία λεμφαδένων
217Male Breast Carcinoma - Exploring New Horizons!
S. N. Moorthy , R. Arcot
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Breast carcinoma among men is a rare disease that demands more clinical studies and research. Ignorance among patients leads to late diagnosis of this disease and hence the presentation is more varied and aggressive when compared to fe-male breast carcinoma. Case presentation: This study reports a series of three cases of male breast carcinoma and compares the varied manifestations among them. Conclusion: This paper emphasises on the difficulty in prompt recognition of breast carcinoma in men due to its rarity and varia-tion in presentation. There is a need for establishment of a definitive protocol for its treatment and better prognosis. Keywords: Male breast carcinoma; varied presentation; management; new prognostic markers
221The Routine Provision of Copies of Consultation Letters to Patients is Unnecessary. Evidence from a Questionnaire Survey and Poster Campaign
A. Sanusi , M. Lim , R. Bryan , S. Raghunam , S. Condor , A. Robertson
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Introduction. Department of health guidelines encourage routine provision of consultation-letters to all patients. Purported benefits are not evidence-based. Methods. Patients attending general surgical clinic between June 1st and November 30th completed a questionnaire assessing demographics and awareness regarding consultation-letters. On August 1st, large posters encouraging request of consultation-letters copies were displayed in the waiting area and rooms. This provided two groups: one before and one after posters? dis-play. Requests for letters were recorded. Chi-Square test was used to compare data. A p-value of less than 0.05 was significant. Results. 220 patients, with median age of 60 (IQR 48-69) years were studied. 119 patients (54%) were not exposed to posters. Similar proportions were happy with verbal information currently provided (87% vs. 82% respectively, p-value=0.42). After post-er display a greater proportion was aware they could request a copy of their consultation-letters (65% vs. 9%, p-value<0.01). Number of requests did not increase after display of posters (2% vs. 1%, p-value=0.65). Majority of patients believed that copies of letters would increase trust (88%), communication (88%), improve information (93%), compliance (87%), reduce errors (85%) and promote better health (85%) even without poster exposure. The proportion of patients with such beliefs did not increase after the display of posters (p-value all >0.05 respectively). Conclusion. Majority of patients believe copies of consultation-letters are useful but only a few choose to receive one. Poster displays can be used to maximize awareness and is a suitable and selective alternative to routine provision of copies of consulta-tion-letters to patients. Keywords: copy of clinic letters, poster campaign, awareness
225HIVAIDS and surgical services at the University College Hospital (UCH) Ibadan, Nigeria
D.O. Irabor , A.E. Irabor , I.F. Adewole , O.O. Afuwape
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Objective: This study shows the proportion of patients with HIVAIDS at the PEPFAR clinic of the University College Hospital (UCH) Ibadan who require surgical attention for conditions which may or may not be AIDS-related. Materials and Methods: This is a descriptive retrospective study utilizing the records of 8,285 patients who received treatment for HIVAIDS at the PEPFAR clinic, UCH Ibadan from August 2004 to January 2008, a period of 41 months. Results: Surgical referrals for 83 patients were retrieved; roughly 1% of the total of patients with HIVAIDS seen during the study peri-od. Malignancies accounted for 51.8% of total, of which Kaposi?s sarcoma (KS) accounted for majority (76.7%) followed by non-Hodgkin?s lymphoma (NHL) (16.3%). Benign conditions like hernias (18%), anal conditions (7.2%) and abscesses (22.9%), accounted for the rest. Conclusions: The small proportion of HIVAIDS patients requiring surgical attention suggests that the surgical services are in no dan-ger of being overwhelmed. Also with the advent of HAART it is likely that the majority of malignant cases such as KS and NHL will decrease further relieving the surgical load. Anal disorders were surprisingly few in this study, however sociocultural apprehensions may be at play here regarding the fear of impotence after anal surgery. Key words: HIVAIDS, AIDS-defining diseases, Surgery and AIDS.
229Ο ρόλος της ενδαγγειακής θεραπείας στην αντιμετώπιση των σπλαχνικών ανευρυσμάτων
Β. Ψαρρός , H. Δαλαΐνας , Κ. Ξηρομερίτης , Μ. Ψαρρού
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση του ρόλου της ενδαγ-γειακής θεραπείας στην αντιμετώπιση των σπλαχνικών ανευρυσμάτων. Υλικά-Μέθοδοι: Διενεργήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω του MEDLINE για τα έτη από το 1950 μέχρι το 2010. Αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν μικρές σειρές και μεμονωμένα περιστατικά που αφορούσαν τόσο την κλασσική όσο και την ενδαγγειακή θεραπεία των σπλαχνικών ανευρυσμάτων. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα σπλαχνικά ανευρύσματα μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με την χρήση των ελάχιστα επεμβατικών ενδαγγειακών τεχνικών. Η περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα είναι χαμηλή και τα ποσοστά πρωτογενούς και δευτερογενούς βατότητας είναι υψηλά. Οι σύγχρονες ενδαγγειακές τεχνικές με τη χρήση των καλυμμένων ενδοναρθήκων και των υλικών εμβολισμού ενισχύουν τις θεραπευτικές μας δυνατότητες όσον αφορά τον αποκλεισμό των σπλαχνικών ανευρυσμάτων. Λέξεις κλειδιά: ενδαγγειακή θεραπεία, ανευρύσματα, σπλαχνικές αρτηρίες

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
237Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor of The Pancreas
N. Erkan , A. Coker , H. Postaci , C. Yilmaz , E. Selek , E. Goker
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Primary pancreatic gastrointestinal stromal tumors are very rare. Here in we present a malignat extragastrointestinal tumor of the pancreas that was managed multi-disciplinarily. Case presentation: A 64 ?year ?old male patient presented with a several month history of progressive fatique, nausea, loss of appetite and weight loss. Physical examination revealed a large, painless and smoooth epigastric mass. Laboratory data including tumour markers were within normal limits except a mild anemia. An abdominal CT scan revealed a predominantly cystic mass with solid component that had a 22x14 cm in size originating from body of the pancreas. The patient underwent laparotomy and distal pancreatectomy, splenectomy and wedge resection over gastric wall was made. Pathology revealed a malignant extragastrointestinal tumor of the pancreas. During follow-up period of two years, metastases located on 6-7th segment of liver was detected. Patient was treated as adjuvant by imatinib mesylate. Eventhuogh that adjuvant treatment, liver metastases showed progression. Five years after the first initial diagnosis, patient was reoperated for metastatectomy and bisegmentectomy, cholecystectomy and Roux en Y hepaticojejenostomy was made Postoperative period was uneventful and adjuvant imatinib mesylate treatment (400 mg bid) was continued. During follow-up period of 34 months following second surgery, multiple hepatic metasteses were detected and he was death due to multiple organ failure 8 years after initial diagnosis. Conclusion: Although rare in the pancreas, GIST should be considered in differential diagnosis of pancreatic masses and GIST patients with liver metastases require combined multimodal management from the outset. Key-Words: Extra-gastrointestinal, stromal tumor, pancreas
240Primary abscess of the greater omentum. A rare and interesting case
D. Paramythiotis , D. Panagiotou , ST. Panidis , M. Grigoriadou , V. Kaloutsi , E. Fahantidis
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
INTRODUCTION: Primary abscess of great omentum is an extremely rare disease, which often causes diagnostic problems. Usually, laparotomy is required, for the confirmation of the diagnosis. CASE PRESENTATION: We present the case of a 62-year-old female patient, who was admitted to our clinic with a history of ab-dominal pain and a palpable mass at the left lateral abdominal area. The patient underwent ECHO and CT scanning which showed the presence of a heterogeneous intra-abdominal mass. A laparotomy was decided. An inflammatory cystic mass within the great omentum, just under the left side of the transverse colon, was found. A diagnosis of a possible intra-abdominal abscess was made and the patient was successfully treated by a segmented omentectomy. Histopathological examination confirmed the diagnosis of primary abscess of great omentum. The post-operative period was uneventful and the patient was discharged on the 6th post-operative day. Follow up with colonoscopy and CT scan revealed no pathological findings. CONCLUSION: The infrequency of the disease can be showed by the fact that there have only been thirteen published cases in the international literature. In all cases, including ours, diagnosis was made by histopathological examination of the specimen and the exclusion of other diseases, which secondarily, may cause the creation of intra-abdominal abscesses. Key words: Primary abscess, great omentum, laparotomy
243Colonic perforation caused by a foreign body: case report
G. Lianos , K. Vlachos , M. Mitsis , H. Harissis , A. Petrou , Z. Anastasiadi , E.Lianou , M. Fatouros
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Introduction: Most foreign bodies often pass through the gastrointestinal tract without any complications. Intestinal perforation has been reported that occurs in less than 1% of cases. The majority of patients do not recall ingesting the foreign body. Case report: We report an interesting case of 75-year-old Caucasian female who had a perforation of the sigmoid colon, caused by an ingested chicken bone. Our patient presented with severe left lower quadrant pain. During laparotomy was found faecal peritonitis and the patient was treated by the Hartman?s procedure. Conclusion: Intestinal perforation by a foreign body is rare. The operating surgeon has to be aware in the differential diagnosis because the foreign body often mimics another cause of acute abdomen, such as acute appendicitis or colonic diverticulitis, and requires emergency surgical intervention. Key words : Foreign body , Perforation , Sigmoid colon
245Laparoscopic resection of appendicular stump after recurrent appendicitis
P. Priego , P. Daroca , H. Bouyabrine , M. Skalli
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Stump appendicitis is a rare entity not usually considered as a possibility when evaluating a patient with right lower quadrant pain and previous appendectomy, leading to delay in diagnosis and resulting in a high rate of morbidity. Herein, we describe two cases of stump appendicitis that were managed laparoscopically and realized a brief review of the litera-ture. Key words: Appendicitis. Appendectomy. Stump appendicitis. Laparoscopy. Laparoscopic.
247The lost gallbladder. An unusual complication of laparoscopic cholecystectomy
G.D. Tebala
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Laparoscopic cholecystectomy is one of the most frequently performed laparoscopic operations worldwide. Many complications may be associated with this operation, as well as with open cholecystectomy, but the one herein reported is very particular: the surgeon forgot the surgical specimen inside the abdomen at the end of operation, while his attention was taken by a massive hemorrhage from the liver parenchyma. So, it was necessary to reoperate the patient to retrieve the forgotten specimen. This case may exert some considerations of general interest. Key words: laparoscopic cholecystectomy ? specimen retrieval ? surgical checklist

Εικόνες στη χειρουργική
249Gossypiboma causing gastric outlet obstruction
S. Kumar Halder , A. Kumar Roy , S. Kumar Paira , D. Kumar Ghosh
Πλήρες Κείμενο
251Broken tooth: Lost and found
S. Kumar Halder , R. Mukherjee , B. Roy , P. Ghosh , S. Kumar Paira
Πλήρες Κείμενο

Εκπαιδευτικό video
252Λαπαροσκοπική διάγνωση και αντιμετώπιση διατρήσεως λεπτού εντέρου από ξύλινη παρασχίδα
X. Παπανικολάου , Κ. Μπίμπα , Β. Νάτσικας , Κ. Χατζησταματίου , Γ. Χατζηθεοχάρης (?)
videoΕπιστολές προς Εκδότη
253Acute appendicitis as the primary presentation of Systemic Sarcoidosis
T. Thomas , E. Travers , S.G. Barreto , R. Williams
Πλήρες Κείμενο
254Σχ: Σαπίδης και συν. Surgical Chronicles 2010;15:215-22.
Κ Κοτζαμπάση
Πλήρες Κείμενο
255Duration of minimally-invasive hernia repair: a review of 14000 cases
K. Witzel
Πλήρες Κείμενο