Περιεχομενα


Τόμος 21, Τεύχος 1
Ιανουάριος-Μάρτιος 2016


Ερευνητικές εργασίες
1Σύγκριση ολικής εκτομής μεσοορθού με ανοικτή και λαπαροσκοπική τεχνική: Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας
S. Aggelopoulos , N. Savala
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η ολική εκτομή του μεσοορθού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο μέσου και κάτω τριτημορίου του ορθού. Πρόσφατα, η λαπαροσκόπηση με την έντονη παρουσία της σε όλους τους χειρουργι-κούς τομείς έκανε μια δυναμική εμφάνιση στο χωρο της χειρουργικής του ορθικού καρκίνου, με πολλές μελέτες να υπογραμμί-ζουν τα πολλαπλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη χωρίς ταυτόχρονη έκπτωση στην ογκολογική αποτελεσματικό-τητα του χειρουργείου. Όμως, τα αποτελέσματα αυτά δεν επικυρώθηκαν πλήρως από τις τελευταίες πολυκεντρικές τυχαιοποι-ημένες μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2015, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής επιλογής ασθενών που θα μπορούσαν να επω-φεληθούν από τη λαπαροσκοπική τεχνική.
5Quality of life in post-bariatric surgery patients undergoing aesthetic abdominoplasty: Our experience
M.P. Grieco , N. Bertozzi , F. Simonacci , F. Marchesi , F. Tartamella , E. Grignaffini , E. Raposio
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Background/aim of the study: Aesthetic post Aesthetic postAesthetic post Aesthetic postAesthetic post Aesthetic postAesthetic postAesthetic postAesthetic post-bariatric surgery abdominoplasty aims to reshape the abdominal wall in order bariatric surgery abdominoplasty aims to reshape the abdominal wall in order bariatric surgery abdominoplasty aims to reshape the abdominal wall in order improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self improve the patient?s appearance and self -image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. Patients who have undergone this surgery report significant improvements in image. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life. esteem and quality of life
9Η επίδραση της χορήγησης των ω-3 λιπαρών οξέων στην ισχαιμική εντερίτιδα (πειραματική μελέτη σε επίμυες)
Z. Koukouritaki , I. Mantzoros , S. Parpoudi , N. Savala , S. Aggelopoulos , Th. Zaraboukas , H. Demetriades , K. Tsalis
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Στόχος: Στόχος: Στόχος: Στόχος: Στόχος: Στόχος: Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω Η αξιολόγηση της επίδρασης από του στόματος χορήγησης ω -3 πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ λιπαρών οξέων σ ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό ε πειραματικό μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες μοντέλο ισχαιμικής εντερίτιδας σε επίμυες .
17A Study of Mesh repair in emergency inguinal hernia surgery
S. H. Faridi , M. Aslam , W. Mohammad Ali , B. Siddiqui , N. Mushtaque Ahmed
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Mesh repair is the procedure of choice for elective inguinal hernia surgery; however its use in the emergency setting is still limited due to the risk of mesh related complications. The present study has been conducted to evaluate the role of mesh placement in emergency inguinal hernia surgery. Patients and methods: The study extended over a period of 2 years and 10 months from January 2013 to October 2015 and included 94 patients who presented to emergency department with complications of inguinal hernia. This included 77 patients with obstruction & strangulation and 17 patients with irreducible inguinal hernia. Age of the patients ranged from 20 years to 77 years and all of them were male. Patients in whom resection of bowel was done due to gangrene were excluded from the study. Hernia repair was done using polypropylene mesh in all the patients and a suction drain was routinely inserted. The following parameters were calculated: Incidence of wound infection, incidence of seroma formation, need for mesh removal, length of hospital stay or recurrence of hernia. Results: Out of 94 patients included in the study 05 patients (5.3%) developed wound infection which was managed conservatively while seroma developed in 12 patients (12.7%) which was also conservatively managed. Duration of hospital stay ranged from 04 days to 13 days with a mean of 5.17 + 1.09 days. None of the patient required the removal of mesh or developed any recurrence. Conclusion: Emergency repair of inguinal hernia can be safely done using polypropylene mesh with an acceptable incidence of wound infection; however patient selection is very important and it should include only the patients in whom bowel gangrene has not developed.
21The retroperitoneal tumors :epidemiology, diagnosis and treatment. About 7 cases and literature review
O. Thiam , M.L. Gueye , A.O. Toure , M. Seck , M. Cisse , O. Ka , M. Dieng , A. Dia , CT. Toure
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
The primitive retroperitoneal tumors include all primary tumors arising from retroperitoneal and subperitoneal spaces excluding kidney, urinary tract, adrenal, large blood vessels and adjoining viscera. They are rares and their histology is varied. Their diagno-sis is often late. Complete surgical excision is the best treatment. In our study, we include adrenal tumors. The aim of our study was to evaluate the management of retroperitoneal tumors in our service. It was a retrospective and descriptive study from January 2006 to May 2014 in the General Surgery Department of the Aristide Le Dantec Hospital in Dakar. All patients with retroperitoneal tumor diagnosed in the CT scan were included. Seven patients? files were included. We studied the epidemiology, diagnosis, treatment, and evolutionary of the retroperitoneal tumors. The retroperitoneal tumors incident rate during the study period was 0.01% of all tumors. They were 5 men and 2 women. The average age was 38.6 years. The mean time for diagnosis was 3 years. Abdominal pain was found in 5 patients (72%). High blood pressure upper than170/90 mm Hg was found in 1 patient (14%) and abdominal mass in all patients (100%). Specific laboratory test found elevated urinary vanillylmandelic acid to 5,4 μmol/mmol of urinary creatinine in 1 patient. The abdominopelvic ultra-sound performed in all patients found abdominal tumor in 5 patients. Retroperitoneal and adrenal masses were found at ab-dominopelvic CT scan in 5 and 2 patients respectively. The mean diameter of tumors was 20.8 cm. Adrenalectomy was per-formed in 3 cases. Malignant adrenocortical carcinoma was found in 2 patients in the histological examination of surgical speci-mens. No patient received chemotherapy. One case of neuroendocrine tumor was reoccurred after 2 years. Four patients are alive. Retroperitoneal tumors are rare and their histological type is varied. Their diagnosis is often late. Complete surgical excision is the best treatment.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
25Segmental adenomyomatosis of the waist of the gallbladder resembling an ?hourglass?: a case report
D. Paramythiotis , G. Stavrou , K. Kofina , P. Bangeas , V. Papadopoulos , A. Michalopoulos
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Gallbladder adenomyomatosis is an uncommon and benign condition that can exist with or without lithiasis and does not, usual-ly, present any symptoms. We report a case of symptomatic gallbladder adenomyomatosis in which adenomyomatosis had al-tered the shape of the gallbladder to an ?hourglass?-shaped form, as shown during the preoperative imaging control. The pa-tient was treated with laparoscopic cholecystectomy and no further treatment was needed. This morphological type of the gallbladder adenomyomatosis is rare and it can alter the shape of the cyst, as shown in our case. The accurate diagnosis is set only after pathologic examination and the last it is important in order to exclude probable gallbladder malignancies
28Splenic artery pseudoaneurysm
D. Kostov , R. Assenov , G. Kobakov
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Splenic artery Splenic artery Splenic artery Splenic artery Splenic artery Splenic artery Splenic artery Splenic artery pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis. pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.pseudoaneurysm is a rare but serious complication of chronic pancreatitis.
31A rare mesenteric tumor
U. Prasad Pullabatla Venkata
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Sarcomas are mesoderm derived highly heterogenous tumours that tend to occur throughout the body. Although there are more than 50 different histiotypes of soft tissue sarcomas, a few are more common and predictable with respect to site and presentation. Liposarcomas tend to occur predominantly in the retroperitoneum, where they are the commonest malignant tumours. Incidence of Liposarcoma in the mesentery is extremely rare and less than 15 cases have been reported in world literature. Here we present one such tumour in the Ileum in a 38 year old lady who also had Neurofibromatosis type -1 making it an interesting association. The management of such tumours includes surgical excision whenever possible followed by adjuvant chemotherapy. The overall progno-sis depends on the variant of the tumour and the extent of the disease. This case is presented to highlight the clinical features, dif-ferential diagnosis, surgical management and the role of further adjuvant treatment of such tumours.
34Unusual Case of Spontaneous non traumatic splenic hematoma in Sickle cell β-Thalassemia: A Case Report and Review of Literature
P. Vaghela , D. Shah , S. Shah , R. Vaghela
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Spontaneous splenic hematoma without any history of trauma is a rarest of event.following trauma it is commoner. A 25 year old male presented to us with the complaint of lump in left upper abdomen since age of ten years and pain since last 4 days. On examination there was 18 ? 10 cm smooth firm lump with notch was palpable in left hypochondrium and left lumbar region. He underwent blood investigations and radiological investigations, who suggested splenic hematoma with sickle cell β-thalassemia. Elective laparotomy was planned and total splenectomy was done. Specimen was sent for histopathology examination. The splenic hematoma in absence of trauma is one of the rarest condition. It always needs thorough hematological and radiological investigations and surgical intervention is planned according to the presentation and reports
37Gallbladder volvulus can be managed by percutaneous cholecystostomy
T. Ramachandren , A. Berry , K. Hussey
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Volvulus of the gallbladder is a rare clinical condition that can result infarction of the gallbladder. A delay in diagnosis may lead to significant morbidity and mortality. We describe a case that was managed with percutaneous cholecystostomy and discuss the literature.

Εκπαιδευτικό video
40Laparoscopic Nissen fundoplication for GERD
B. Papaziogas , S. Kapoulas , S. Kalaitzis , T. Kaltsikis , S. Laskou , I. Koutelidakis , G. Chatzimavroudis , E. Christoforidis
Πλήρες Κείμενο | videoΕπιστολές προς Εκδότη
41A Case of Neuroleptic Malignant Syndrome after Breast Reduction Surgery in a Schizophrenic Patient
E. Raposio , N. Bertozzi , L. Quarta , G. Eugenio
Πλήρες Κείμενο
44Lanthanum use may result in gastrointestinal erosion and ulcers
A. Vadivelu , T. Ramachandren , S. Olakkengil
Πλήρες Κείμενο
46An unsolved case of gastric outlet obstruction
B.S. Bhaviya , S. Mohammed , A. Bhattacharyya , S. Gulati , S. Ghatak
Πλήρες Κείμενο