Περιεχομενα


Τόμος 23, Τεύχος 2
Απρίλιος - Ιούνιος 2018


Ανασκοπήσεις
71Μετεγχειρητικό παγκρεατικό συρίγγιο μετά από διενέργεια παγκρεατοδωδε-καδακτυλεκτομής: ο ρόλος των χειρουργικών τεχνικών διαχείρισης του πα-γκρεατικού κολοβώματος, μέτρα πρόληψης και μέθοδοι αντιμετώπισης. Μελέτη ανασκόπησης
Κ. Βασιλειάδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Η παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (ΠΔ), εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί μια από τις τεχνικά δυσκολότερες και πολυπλοκό-τερες επεμβάσεις της χειρουργικής της γαστρενερικής οδού, συνοδεύεται συχνά από την εκδήλωση σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών, οι οποίες συνήθως οφείλονται στη διάσπαση της αναστόμωσης του παγκρεατικού κολοβώματος. Τα παγκρεατικά ένζυμα που διαφεύγουν στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, προκαλούν σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση σε γειτονικά όργανα και ιστούς γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη παγκρεατικού συριγγίου, που αποτελεί τη σοβαρότερη μετεγχειρητική επιπλοκή της παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής. Διάφορες τεχνικές αναστόμωσης του παγκρεατικού κολοβώματος μετά τη διενέργεια ΠΔ έχουν προταθεί και εφαρμοστεί ωστόσο, καμία από αυτές δεν αποδείχτηκε ότι είναι ανώτερη από τις άλλες, ως προς τη μείωση του ποσοστού εκδήλωσης παγκρεατικού συριγγίου. Σκοπός αυτής της μελέτης, είναι να αναφερθεί στις διάφορες καθιερωμέ-νες μεθόδους διαχείρισης του παγκρεατικού κολοβώματος, οι οποίες μπορεί δυνητικά να ελαττώσουν το ποσοστό εμφάνισης μετεγχειρητικού παγκρεατικού συριγγίου μετά τη διενέργεια ΠΔ. Επιπλέον, περιγράφονται τα σύγχρονα μέτρα πρόληψης και οι μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφυγής από την αναστόμωση του παγκρεατικού κολοβώματος μετά τη διενέργεια ΠΔ.

Ερευνητικές εργασίες
92Απολίνωση του κυστικού πόρου με τη χρήση ψαλιδιού υπερήχων. Πόσο α-σφαλής είναι;
X. Τζιουβάρας , Χ. Χριστοφοράκης , Κ. Γαρέφης , Θ. Λιγωμένου , Γ. Γκελεβέ , Χ. Τσαχουρίδης , Α. Καρακλάς , Χ. Δεμερτζίδης
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Εισαγωγή: Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή θεωρείται πλέον ως η επέμβαση εκλογής στην αντιμετώπιση της χολολιθίασης. Μία από τις εξελίξεις στο τεχνολογικό επίπεδο της επέμβασης αυτής είναι η χρήση υπερήχων. Το ψαλίδι υπερήχων κατά την επαφή με τον ιστό, θέτει τα μόρια των πρωτεϊνών σε υψηλής συχνότητας ταλάντωση. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι οι χημικοί δεσμοί των πρωτεϊνών να υδρολύονται, ενώ σταδιακά επιτυγχάνεται απόφραξη των αγγείων, αιμόσταση και ο ιστός διατέμνεται. Υπάρχει αμελητέα άνοδος της θερμοκρασίας των ιστών ενώ η διασπορά θερμότητας είναι λιγότερη του ενός χιλιοστού.Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η ασφαλής απολίνωση του κυστικού πόρου μόνο με την χρήση ψαλιδιού υπερήχων και χωρίς την τοποθέτηση αγκτήρωνΥλικό και μέθοδος: Η μελέτη μας έγινε σε δείγμα 30 ασθενών και των δύο φύλων (6 άνδρες και 24 γυναίκες), με μέσο όρο ηλι-κίας τα 56,1 έτη, που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με την χρήση ψαλιδιού υπερήχων. Διεγχειρητικά μετά την αναγνώριση και την παρασκευή του κυστικού πόρου τοποθετήθηκαν δύο χειρουργικά clips στο κεντρι-κότερο τμήμα του. Εκτελέστηκε περιφερικότερα των αγκτήρων απολίνωση και παράλληλη διατομή του κυστικού, με την χρήση μόνο ψαλιδιού υπερήχων. Μετά την απομάκρυνση της χοληδόχου κύστης από την περιτοναϊκή κοιλότητα, διανοίχθηκε μικρή οπή στο παρασκεύασμα και έγινε έγχυση αέρα υπό πίεση εντός αυτού. Στην συνέχεια με την χρήση μανόμετρου, παρατηρήθη-κε σε ποιες τιμές γίνεται η ρήξη/διάνοιξη του κυστικού κολοβώματος.Αποτελέσματα: Το εύρος τιμών, στο οποίο επιτεύχθηκε η ρήξη, κυμάνθηκε από 60 mmHg (81,6 cmH2O) έως 270 mmHg (367 cmH2O), με μέσο όρο για το σύνολο των παρασκευασμάτων τα 177,1 mmHg (240,7 cmH2O).Συμπεράσματα: Η φυσιολογική πίεση εντός του χοληδόχου πόρου κυμαίνεται μεταξύ 8 – 16 cmH2O. Στην εργασία μας οι τιμές πίεσης όπου επιτεύχθηκε η ρήξη του κυστικού κολοβώματος ήταν πολλαπλάσιες (μ.ο. 240,7 cmH2O). Γεγονός που μας επιτρέ-πει να διατυπώσουμε την άποψη ότι η απολίνωση του κυστικού πόρου μπορεί να εκτελείται, με ασφάλεια, μόνο με την χρήση ψαλιδιού υπερήχων χωρίς μετεγχειρητικές διαφυγές από το κυστικό κολόβωμα. Για την καθιέρωση της συγκεκριμένης λαπα-ροσκοπικής τεχνικής θα χρειαστεί η διενέργεια και άλλων πειραματικών μελετών.
96Spinal anesthesia in high-risk patients undergoing colectomy in emergency setting: A real surgical challenge?
G.D. Lianos , P. Tzimas , R. Souvatzoglou , A. Karampa , N. Hasemaki , E. Aggelakis , K. Athanailidi , G. Vangelis , G. Floras , E.Lekkas
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Patients with multiple severe systemic diseases present a high rate of complications after abdominal surgery under general anesthesia especially in emergency setting. Herein, we deal with two cases of high-risk patients who underwent colec-tomy in emergency setting at our Department under continuous spinal anesthesia as a primary method of anesthesia and we provide a brief review of the literature on this issue.Methods: Two cases performed using spinal anesthesia alone (T5-T6 sensory level) in patients with multiple severe chronic sys-temic diseases. Surgical operations included right hemicolectomy and subtotal colectomy.Results: Intraoperative conditions were adequate with spinal anesthesia alone for successful completion of the procedure in both cases. Our patients recovered without postoperative complications.Conclusions: Abdominal surgery can be safely performed using spinal anesthesia alone in selected high risk patients in emergen-cy setting, making this option an alternative to general anesthesia.
99Does preoperative biopsy or the time from biopsy to sentinel lymph node bi-opsy effect sentinel node positivity in early stage breast cancer?
A. Simsek , E. Gazioğlu
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: This study was conducted to evaluate whether preoperative biopsy or the time from biopsy to sentinel lymph node biopsy independently effect sentinel node positivity in early stage breast cancer.Material and Methods: This was a retrospective study done by reviewing the medical records of 970 patients who were operated at department of general surgery at a university hospital between June 2002 and December 2012. Patients with a history of previous breast surgery and/or neoadjuvant chemotherapy were excluded. 721 women with clinically and/or radiologically node-negative early stage invasive breast cancer were included in the study. Results: Sentinel node metastases were identified in 37% of cases (n=262). In multivariate analysis the most relevant variables that contribute to sentinel node positivity, in descending order, were as follows: Lenfovascular invasion, multifocali-ty/multicentricity, tumor size, hormone receptor status, histologic subtype, tumor palpability. Neither the biopsy method nor the time from breast biopsy to sentinel lymph node biopsy was associated with the sentinel node positivity. Neither of them was associated with the sentinel node metastasis size.Conclusion: We can offer preference to the patient a choice between breast-conservation surgery and mastectomy prior to op-eration according to the result of preoperative biopsy.
105Missed injuries in motor vehicle fatalities: Clinical vs Autopsy findings
S. Prahladh , T. Naidoo
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Introduction. Motor vehicle accidents are one of the leading causes of death in the world. The autopsy serves as a quality indica-tor for missed injuries in clinical management.Objectives. To identify and describe missed injuries in motor vehicle fatalities by comparing clinical records and autopsy findings in Central Durban during the year 2012. Methods. The study was a retrospective descriptive analysis of missed injuries determined at autopsy at an Durban-based mor-tuary. 181 cases were accepted into the study. Copies of the hospital notes and summaries were studied which were obtained from the case files in the archives of the Forensic Medicine and Pathology Department in Inkosi Albert Luthuli Central Hospital. The data collected was captured and analysed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS version 21). Results. Missed injuries were detected at autopsy in 41% of cases. The regions with missed injuries in decreasing order were the thorax (56.6%), head and neck (47%), the abdomen (31.6%), pelvis (15.8%), face (3.9%) and limbs (2.6%). Cases with the most missed injuries were generally pedestrians and had a low Glascow Coma Scale score. In-hospital investigations were done ade-quately in most cases but injuries were still missed. The period of survival of case subjects with missed injuries were reduced compared to the subjects without missed injuries. Conclusion. The study confirmed that injuries contributory to the cause of death are missed clinically. The regions with the most commonly missed injuries were the head and chest.
112Radiological evaluation of pancreatic pathologies and their help in surgical in-tervention: a prospective study
P. Chaudhary , R. Kumar , U. Bhadana
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
AIMS/ Objectives: Pancreas is affected by a variety of disease processes which include acute inflammation with its complications, chronic inflammation and mass lesion. This study aims at assessing the usefulness of plain X- ray , Upper GI barium study, Ultra-sonography, CT and MRI scan in the evaluation of pancreatic disorders and also to correlate these studies with ERCP / histo-pathological finding / operative finding.Materials and Methods: this was a single centre prospective study conducted from July 2014 to June to 2016 by the department of Surgery and Radiodiagnosis. The patients were selected from those attending the surgical out patients and emergency de-partment at the hospital. The study group comprised of 75 patients from all age groups, presenting with symptoms and clinical signs and suggestive of pancreatic pathology. Patients with finding suggestive of pancreatic disorders were take up for imaging modalities like plain X- ray abdomen, X- ray chest PA view, Barium meal upper gastrointestinal study, ultrasonography, CT scan, MRI with MRCP (whenever needed). Statistical analysis was performed by the SPSS programme for windows version 17.0. All the data were tabulated and analysed. All the variables are presented as absolute numbers and percentages.Results: The study included 75 subjects, 54 of whom were male and 21 female. The age of the patients varied from 12 to 70 years. The etiology in 38.5% of patients was chronic alcohol intake and all these patients were male. The most common finding on plain X ray was pleural effusion with basal atelectasis. The most common finding on barium meal upper GI studies was muco-sal irregularity. On CT scan and MRI of pancreatic neoplasm, peripancreatic fat plane involvement was the most common finding.Conclusion: ultrasonography is superior to CT scan for determining the nature of fluid. CT sensitively detects mass lesion in pan-creatic parenchyma and delineation of its extent while MRI has high soft tissue contrast
116The Rectosigmoid Junction : Does A Sphincter Exist ?
A. Zevgaridis , S. Apostolidis , A. Michalopoulos
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
The rectosigmoid junction (RSJ) is the segment of the gut where the colon merges with the rectum. However, the precise loca-tion of the RSJ as well as the existence of a true anatomical sphincter in the area remains controversial.The junction has characteristic morphologic features and specific functional significance. Physiological studies have demonstrat-ed a high-pressure zone within the RSJ, while others found evidence of an anatomical sphincter. Authors have attributed a pacemaker role as well as regulating defecation through mechanoreceptors and reflex arcs. The purpose of this study was to determine the location as well as the morphology of the RSJ and determining whether specific features contribute to its function as a sphincter.The RSJ was studied in 30 adult human cadavers in situ and in vitro following low anterior resection of the rectum. The study in vitro was conducted macroscopically and histologically after fixation of the rectosigmoid specimens with formalin 10%.The RSJ was found to be a distinct zone with mean length of 2.75 cm. A remarkable thickening of the muscular layer as well as a subsequent narrowing of the lumen, following fixation with formalin was recorded.The study suggests the presence of a functional sphincter at the RSJ lacking the features that constitute an anatomical true sphincter, regulating the passage of the stools from the sigmoid colon to the rectum

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
120Renal Cell Carcinoma with IVC Thrombosis : Modalities and Surgical Approach – Case Report
M.R. Yusof , M. Nizam Md Hashim , Wan Mokhzani Wan Mokhter , Azhar Amir Hamzah , Mohd Nor Gohar
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Renal cell carcinoma has been shown to cause venous migration and causing tumour thrombus in the Inferior Vena Cava. It is very important for a pre-operative imaging to be done which will decide in surgical approach for the patient. We have a case report of Renal Cell Carcinoma with a supradiaphragmatic tumour thrombus reported. However, after a multi-disciplinary discussion conclud-ed the findings differed and postoperative histopathology confirmed even further downstage of this tumour. We would like to dis-cuss the imaging modalities available and surgical approach based on imaging findings.
124Transabdominal Impalement from a Road Traffic Accident: Reviewing Surgical Management of Impalement Injuries
V.S. Hari , G. Shankar , Z. Jasiah , M.D. Tata
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Abdominal impalement are rare but dramatic injuries involving viscera and vascular structures that are associated with very high morbidity and mortality. Rapid assessment, critical decision making and necessary actions are required at the pre-hospital, resuscitative and operative level for effective management of such injuries.Case presentation: We report a case of 22-year-old gentleman with transabdominal impalement by a long cylindrical metal lamp post of 12cm diameter during a road traffic accident. He was promptly resuscitated and rushed into the operating theatre for an emergency laparotomy. He sustained jejunal and mesenteric transection, as well as small non-expanding right zone II retro-peritoneal haematoma. Damage control surgery with small bowel resection was performed, followed by relaparotomy and small bowel anastomosis 48 hours later. The patient recovered and was discharged well on day 8 of admission.Conclusion: We discuss the intricacies and challenges of managing a transabdominal impalement injury. The outcome after mas-sive abdominal impalement can be optimised by (a) rapid transportation with adequate resuscitation with the impaled object in-situ (b) targeted and regular reassessment of the patient’s haemodynamic status (c) early empirical antibiotic administration (d) damage control surgery, and (e) post operative intensive care and rehabilitation
127Aggressive pigmented anal melanoma
M. Hasmalid , Wan Faiziah Wan Abdul Rahman , Wan Zainira Wan Zain , Andee Dzulkarnaen Zakaria , Syed Hassan Syed Abd Aziz , Michael Pak-Kai Wong
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Introduction. Anorectal melanomas are rare, and they usually presented as an aggressive tumour. Most of the patient presented with perianal complains such as anal pain, bleeding, tenesmus, mass before the emergence of metastatic complaints. It contrib-utes to less than one percent of all colorectal cancers. It is commonly affected females in their sixties. Case Presentation.We are reporting a case of a 53 years old lady, presented with progressive enlargement of left inguinal mass with a small pigmented berry-like anal mass. She was initially presented to a private hospital with a left inguinal abscess which she had incision and drainage done. She presented to us after 2 weeks later with poor healing wound and progressive enlargement of left inguinal mass with pigmentation. Incisional biopsy of the left inguinal lump shows metastatic melanoma. Colonoscopic exami-nation shows a small pigmented lesion confined to the anal canal. The biopsy of the lesion shows malignant melanoma. Staging computed tomography scan showed extensive regional lymph nodes metastasis with lungs and liver metastasis. Conclusion. The prognosis of Anorectal Melanomas is poor as they are usually presented as advanced metastatic disease. It is not unusual for anorectal melanoma to present as metastasis disease, however, it is rather unusual that the patient does not have any predominant anorectal complains upon initial presentation
130Strangulated bowel obstruction and torsion of Meckels diverticulum: case report
M. I. Kravtsiv , M. O. Dudchenko , D. M. Ivashchenko , R. A. Prykhidko
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Meckels diverticulum is the congenital anomaly of gastrointestinal tract. The frequency of its occurrence is about 1 - 3%. There are various complications associated with diverticulum, including hemorrhage, intestinal obstruction, inflammation and perforation. Intestinal obstruction is the most common complication in adult. The Aim of the work is demonstration of the case of strangulated bowel obstruction combined with the torsion of Meckels diverticulum. The female 27 years old was admitted to the surgical department urgently with nausea, vomiting, cramping abdominal pain. The obtained results of the examination were evaluated as acute small bowel obstruction. An emergency surgery was performed - exploratory laparotomy. It was detected: axial torsion of Meckels diverticulum followed by gangrene, its topside was attached to the dorsal peritoneum by retained fibrous vitelline band. This diverticulum also formed a loop which caused strangulation of the small intestine. The correct diagnosis of Meckels diverticulum before surgery is generally impossible, because complicated diverticulum imitates many other abdominal pathologies. The torsion of the Meckels diverticulum is one of the rare complications. In our case, one patient encountered two complications of the Meckels diverticulum: its torsion with gangrene and acute intestinal obstruction. Exploratory laparotomy is a mandatory procedure for the detection of complicated Meckels diverticulum and correct treatment
133Phytobezoar induced obstructive ileus
B. Papaziogas , P. Varoutis , N. Voloudakis , I. Kostakis , M. Penlidis , T. Pavlidis , I. Koutelidakis , G. Chatzimavroudis , E Christoforidis
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Bezoars in gastrointestinal system are very rare and usually cause nonspecific symptoms. We report on a case of an 86 year old male, which presented with acute obstructive small bowel ileus caused by an impacted phytobezoar. The patient underwent exploratory laparotomy and removal of the bezoar through laparotomy. The postoperative course of the patient was uneventful.
137Primary T-Cell Lymphoma with Small Intestinal Obstruction: A Case Report
J. Alam , A. Varshney , M. Aslam
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Gastrointestinal tract is the most common extra nodal site involved by lymphoma with the majority being non-Hodgkin’s type. Though lymphoma can involve any part of the gastrointestinal tract, the most frequent sites in order of its occurrence are the stomach followed by small intestine and ileocecal region. Gastrointestinal tract lymphoma is usually secondary to the wide-spread nodal diseases and primary gastrointestinal tract lymphoma is comparatively rare. Gastrointestinal tract lymphomas are often not clinically distinct and indistinguishable from other benign and malignant conditions. Intestinal T-cell lymphoma is a rare hematological malignancy that can present as primary intestinal lymphoma or as a manifestation of systemic disease. Inflamma-tory bowel disease, celiac disease, immunosuppressant and infectious etiologies such as Epstein–Barr and human T-lymphotropic viruses have been reported as risk factors but no direct causal link has been located
140Early buried bumper syndrome: Bump it before you get buried
H.S. Gendeh , MM. Taher , NR. Kosai , BS Gendeh , M.AR. Ramzisham , S. Das
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Background: Buried Bumper Syndrome (BBS) is a condition resulting in the submucosal embedding of the per-cutaneous endo-scopic gastrostomy tube bumper and a known long term complication of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) tube ren-dering the tube non-functional. This manuscript describes a case of BBS and discusses the role of appropriate incision technique and post incision care for the reduction of incidence of BBS among patients with a newly inserted PEG tube.Case Presentation: A fifty years old lady with recurrent Nasaopharyngeal Carcinoma presented with a localized neck abscess secondary to pahryngeo-pleural fistula. In view of the large collection size, a decision was made to divert the patient’s oral intake via a feeding gastrostomy to allow for healing of the fistula. A PEG tube was successfully inserted via endoscopic guidance. How-ever, gastrostomy was complicated with localized tenderness surrounding the insertion site at one week post insertion. Further investigations revealed BBS which was treated successfully solely by a creative endoscopic approach. Fortunately, the patient was able to use the PEG tube actively for a short period to facilitate fistula healing and was subsequently removed after six months with no other complications.Conclusion: Good principles of insertion coupled with good post insertion care will contribute to the reduction in the incidence of BBS
143Malignant Melanoma of Unknown Primary
M. Adam , I. Rohaida , Wan Emelda Wan Mohamad , Bathma Devi Susibalan , Shalini Pandian , Suhaimi Yusuf , Wong Kim Yew Richard , A. Suhaila , M. Irfan
Πλήρες Κείμενο | Περίληψη
Malignant melanoma is a potentially lethal neoplasm. Although more than 90% of melanoma is cutaneous in origin, occasionally it manifests as a secondary deposit without evidence of primary lesion. We describe a rare case of malignant melanoma involv-ing the right submandibular lymph node, with negative fluorodeoxyglucose uptake on positron emission tomography. The pa-tient underwent right submandibulectomy and right modified radical neck dissection type II before being referred for oncological treatment

Εκπαιδευτικό video
147Laparoscopic Transperitoneal left adrenalectomy for adrenal adenoma
B. Papaziogas , N. Voloudakis , M. Penlidis , G. Kotoreni , T. Pavlidis , N. Beratze , G. Chatzimavroudis , EM. Christoforidis
Πλήρες Κείμενο | videoΕικόνες στη χειρουργική
148Unusual presentation of pseudo-diverticula containing fecaliths in an elderly female patient with diverticulosis
B. Morgado
Πλήρες Κείμενο

Επιστολές προς Εκδότη
150Delayed diagnosis of non - asphyxating subglottic foreign body: A case series
Khairil Mahmud , Hashimah Ismail , Zulkiflee Salahuddin , Rosdi Ramli , Afiza Aziz , Rosli Noor , Ali Haron
Πλήρες Κείμενο
152Penile Strangulation As a Consequence of Autoerection with Polyvinyl Chloride Plastic Pipe Ring: A Case Report and Method of Treatment
Nadia Nafasha Baharudin1 , Nurul Shahida Zahar , Zainal Adwin Zainal
Πλήρες Κείμενο
155Peripancreatic Abscess secondary to Biliary Salmonella Sepsis
O. Iqtidaar , SM. Ikhwan , MF. Azem , VM. Leow
Πλήρες Κείμενο